2024 04 19 11:54:30
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nari apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galtumte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
Osteoporozës gydymas
blank.gif

Osteoporozë – lëtinë liga, jos gydymas kompleksinis ir ilgalaikis (ne trumpesnis nei vieneri metai. Ðiuo metu yra naudojamos kelios kaulø mineraliná tanká didinanèios ir lûþiø rizikà maþinanèios medikamentø grupës. Kaulø masë atgaminama slopinant osteoklastinæ rezorbcijà bei stimuliuojant osteoblastus, kad jie gamintø naujà kauliná audiná.

Osteoporozës gydymo pagrindiniai tikslai:
iðvengti kaulø lûþiø, stabilizuoti arba padidinti kaulø masæ, gydyti simptomus, sukeltus kaulø lûþiø, pagerinti organizmo fizinæ bûklæ.
Osteoporozë gydoma:
kalcio ir vitamino D preparatais, pakaitine hormonø terapija pomenopauzës moterims, bifofonatais, kalcitoninu, skausmà malðinanèiais vaistais.

Kalcio preparatai

Kalcis pagrindinis mineralinis elementas, reikalingas kaulams. Þmogaus 30 - 35 metø amþiaus kaulø masë bûna didþiausia. Vëliau ji pradeda maþëti. Trûkstant kalcio organizme lûþinëja nagai, pasidaro trapûs dantys, atsiranda raumenø mëðlungis, stuburo, rieðø, klubø skausmai. Kalcio paros dozë yra ne maþiau kaip 1000 mg. Moterys virð 50 m. ir vyrai virð 60 m. turi vartoti daugiau kalcio – iki 1500 mg per parà. 1 lentelëje apraðytos kalcio vartojimo normos pagal amþiaus grupes.


1 lentelë. Kalcio vartojimo normos per parà (pgl. Gudauskienë K.)

Amþiaus grupës Elementinio kalcio kiekis
Kûdikiams iki 1 m. 360-540 mg
Vaikams iki 11 m. 700 mg
Paaugliams, 11-18 m. 800 mg
Vyrams ir moterims, vyresniems nei 50 m. 1200 mg
Moterims iki 50 m. 1000 mg
Nëðèiosioms ir maitinanèioms krûtimi 1200 mg

 

2 lentelëje nurodyti mikroelementø, vitaminø ðaltiniai maiste ir jø poveikis organizmui.

2 lentelë. Mikroelementø, vitaminø ðaltiniai maiste ir jø poveikis organizmui (pgl. Gudauskienë K.)

Elementas Maisto ðaltinis Poveikis
Kalcis pienas, sûris, jogurtas, sardinës, þalios lapinës darþovës, balta duona, dþiovinti vaisiai ir sëklos Áeina á kaulø sudëtá, lëtina kaulø masës maþëjimà
Vitaminas D Skumbrë, silkë, laðiða, sardinës, menkës kepenø riebalai, kruopos Skatina kalcio absorbcijà. Uþtikrina kalcio sankaupas kauluose
Vitaminas K Þirneliai, kruopos Bûtinas baltymø, kurie uþtikrina kaulø formavimàsi, sintezei
Vitaminas C Citrusiniai vaisiai, brokoliai, pipirai, bulvës, juodieji serbentai, braðkës Bûtinas kolageno formavimuisi Magnis Þaliosios darþovës, kruopos, bulvës, rieðutai, sëklos Áeina á kaulø sudëtá
Varis Mësa Áeina á koenzimo, kuris stiprina kaulus, sudëtá
B grupës vitaminai Neapdoroti grûdai, koðës, raudona mësa, kiauðinio baltymas, pienas Maþina kalcio pasiðalinimà, sulaiko já kauluose


Gerai ásisavinamas pieno produktuose esantis kalcis. Daugiausia kalcio yra dþiovintoje þuvyje su kaulais – 3000 mg 100 g produkto, varðkës sûryje iki 1000 mg 100 g produkto. Kiti kalcio ðaltiniai: þalios lapinës darþovës, balta duona, dþiovinti vaisiai ir sëklos, valgomoji þelatina, kiauðiniai, rieðutai. Kalcio papildai iðleidþiami ávairiø druskø pavidalu.

Vitaminas D

Be kalcio mikroelemento kitas svarbus kaulams vitaminas yra vitaminas D. Krasauskiene A., Kilda A. paþymi, jog vitamino D stoka atsiranda, kai retai bûnama saulëje. Vyresniems nei 67 - 70 metø þmonëms osteoporozë vystosi dël sumaþëjusio kalcio pasisavinimo organizme, nes sutrikusi vitamino D gamyba odoje bei aktyvinimas inkstuose. Gydant osteoporozæ, taikoma veiklioji vitamino D forma (alfakalcidolis, kalciferolis, kalcitrolis), rekomenduojama dozë –
0,25 µg/parà vasarà ir 0,5 µg/parà þiemà. Vitamino D ðaltiniai maiste: skumbrë, silkë, laðiða, sardinës, menkës kepenø riebalai, kruopos, þuvø taukai (2 lentelë).

Osteoporozei gydyti naudojami maþinantys kaulinio audinio rezorbcijà ir skatinantys kaulinio audinio formavimàsi medikamentai.

Pakaitinë hormonø terapija

Gydant pomenopauzinæ osteoporozæ, skiriama kaulio audinio rezorbcijà slopinanèiø vaistø, t.y. pakaitinë hormonø terapija (PHT): Estrogenai ir estrogenø bei progestinø PHT ne stuburo lûþiø sumaþina 27 % moterø. Taèiau dël nepageidaujamø ðios terapijos poveikiø (kraujavimas ið gimdos, sukelto endometriumo hiperplazijos, krûtø skausmai) nerekomenduojama moterims, kurioms nereikia ðalinti pomenopauzës sukeltø simptomø. PHT preparatai (Estrofem, Kliogest) , skiriami peroraliai. Etrogenø receptoriø moduliatoriai teigiamai veikia ðirdies ir kraujagysliø sistemà bei kaulø audiná, neturi stimuliuojamojo poveikio krûties audiniui ir gimdos gleivinei. Ðios grupës vaistai – tamoksifenas ir raloksifenas. Daþniausi nepageidaujami poveikiai – karðèio bangos (vazodilatacija), kojø mëðlungis, periferinës edemos. Ratoksifeno nepageidaujamas poveikis – tromboembolijos rizika. Bifosfonatai (nehormoniniai vaistai) slopina kaulø rezorbcijà. Klinikiniais tyrimais árodyta, kad jie didina kaulø mineraliná tanká, bei sumaþina kaulø lûþiø daþná. Ið preparatø vartojami risedronatas (Actonel), alendronatas (Fosamax) kartu su vitaminu D bei kalcio preparatais. Iðleistos ir ilgo veikimo formos, jø uþtenka iðgerti kartà per savaitæ. Rekomenduojama juos gerti ryte 30 min prieð pusryèius, uþgeriant stikline vandens, o vaisto iðgërus, reikia pusvalandá negulti. Tai rekomenduojama, norint iðvengti stemplës dirginimo poþymiø. Kalcitoninas lëtina kaulinio audinio rezorbcijà, jis yra saugus ir patogus vartoti vaistas, nors ir maþiau efektyvus, palyginus su alendronatu bei raloksifenu. Kaulø mineraliná tanká padidina 1 - 2 % per metus. Vaistas (Calcitoninum salmonis Miacalcic Nasal 200) purðkiams á nosá po 200 TV per dienà. Skausmà malðinantys vaistai. Esant skausmui, skiriami nesteroidiniai vaistai nuo uþdegimo, narkotiniai analgetikai, acetaminofenas.

blank.gif
blank.gif blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirote slaptaod?
Praykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
aukykla
blank.gif
Nordami rayti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijung vartotojai
blank.gif Prisijung sveiai: 1

Prisijung nariai: 0

I viso nari: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Ukrauta per 0.40 sekundes 347,942 unikals lankytojai 2008 MILJA Theme Nautica by Harly