2020 05 28 20:08:01
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nari apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galtumte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
Osteoporozës prevencija
blank.gif

Ligos lengviau iðvengti, negu jà gydyti. Osteoporozës profilaktika bûtina jau nuo jauno amþiaus (kai formuojasi skeletas) bei tæsti brandþiame amþiuje ir po menopauzës. Savalaikës osteoprozës profilaktikos priemonës „padeda uþtikrinti vyresnio amþiaus þmoniø gyvenimo kokybæ ir pasiteisina ekonomiðkai“.


Osteoporozës prevencijos tikslai

♦ Skatinti griauèiø vystymàsi ir padidinti maksimalià kaulø masæ bei tvirtumà;
♦ Maþinti su amþiumi susijusias ir antrines kaulø masës maþëjimo prieþastis;
♦ Iðlaikyti griauèiø tvirtumà;
♦ Iðvengti kaulø lûþiø.

Osteoporozës prevencijos priemonës

Osteoporozës prevencijos priemonës bûtø ðios:

ο Visavertë mityba: pakankamas kalcio ir vitamino D vartojimas su maistu;
ο Rûkymo profilaktika, nepiktnaudþiauti alkoholiu;
ο Aktyvi gyvensena;
ο Griuvimø profilaktika;
ο Pakeièiamoji hormonø terapija.

Visavertë mityba

Dieta yra svarbi osteoporozës prevencijai. Fiziologiniams poreikiams turi bûti pakankamas kalcio ir vitamino D kiekio vartojimas. Kalcis uþtikrina kaulø tvirtumà. Kalcio ðaltiniai: pienas, sûris, jogurtas, varðkë, þuvis, þalios lapinës darþovës, balta duona, dþiovinti vaisiai ir sëklos. Moterims iki 50 m. rekomenduojama kalcio paros dozë – 1000 mg, nëðèioms ir maitinanèioms, vyrams ir moterims, vyresniems kaip 50 m. rekomenduojama kalcio paros dozë – 1200 mg. Kalcio paros dozës pagal amþiaus grupes apraðytos "Osteoporozës gydymas" 1 lentelëje. Vitamino D ðaltiniai: skumbrë, silkë, laðiða, sardinës, menkës kepenø riebalai, kruopos (þr. Osteoporozës gydymas 2 lentelë). Taèiau dël ávairiø prieþaðèiø (pieno produktø netoleravimo, esant alergijai kazeinui ar kitiems baltymams) ne visi asmenys gali vartoti kalcio turinèiø produktø. Todël galima rekomenduoti kalcio turinèio sojos pieno ir kalcio papildø su vitaminu D, nes árodyta, jog kalcio ir vitamino D3 (veikliosios vitamino D formos) apykaita glaudþiai susijusi. Dauguma autoriø – Bagdonas G., Tamulaitienë M., Gudauskienë K. -osteoporozës profilaktikai rekomenduoja vitamino D paros dozæ – 400-800 TV. Dienos racione turi bûti pakankamai ir kitø produktø, kuriuose gausu vitaminø K, C, B bei mikroelementø vario, magnio, padedanèiø ásisavinti kalcá: þirneliai, citrusiniai vaisiai, darþovës, kruopos, rieðutai, mësa (þr. Osteoporozës gydymas 2 lentelë). Svarbu saikingai vartoti kavà. Pastebëta, kad gausus alkoholio vartojimas skatina kalcio iðsiskyrimà ið kaulø, rûkymas maþina kalcio pasisavinimà þarnyne ir estrogenø kieká. Tad reikëtø pagal galimybes atsisakyti, vengti, neágyti þalingø áproèiø.

Aktyvi gyvensena

Judëjimas - viena ið svarbiausiø priemoniø osteoporozës profilaktikai ir gydymui. Nejudrus gyvenimo bûdas sàlygoja raumenø jëgos ir sànariø lankstumo sumaþëjimà. Judant stiprëja ne tik raumenys, bet ir iðjudinami sàna¬riai, didëja jø paslankumas. Rekomenduojami pratimai su svarmenimis 3 - 4 kartus per savaitæ. Jie stiprina raumenis, tuo padëdami iðlaikyti stabilià laikysena, iðvengiant griûvimø. Taip pat tinka pratimai pusiausvyrai lavinti (joga, tai-èi). Tempimo pratimai lavina lankstumà, maþina osteoporozës sukeltus nugaros skausmus. Pilvo ir nugaros rau¬menims stiprinti patartinas plaukiojimas, mankðta vandenyje. Teigiamai veikia vaþiavimas dviraèiu, pasivaikðèiojimai. Svarbu pasirinkti tinkamà fiziná krûvá ir tinkamai tai derinti su poilsiu.

Griûvimø profilaktikoje svarbi saugi aplinka bei klubø apsauga. Griûvimø profilaktika - kaulø lûþiø profilaktika - aktuali pagyvenusio amþiaus pacientams (55 - 60 m.). Dël regos bei klausos susilpnëjimo maþëja laikysenos stabilumas. Neryðkiai matomi daiktø kontûrai, garsø, áspëjanèiø apie pavojø, negirdëjimas ir yra galimø traumø prieþastys. Todël bûtina kartà per metus pasitikrinti pas specialistus – akiø, ausø, nosies, nervø ligø gydytojus. Esant reikalui, jie pasiûlys priemones regëjimui ar klausai pagerinti. Labai svarbi namø saugi aplinka, nes didþioji dalis griûvimø ir ávyksta namuose. Grindys turi bûti neslidþios, patalpø apðvietimas – pakankamas, naudoti lemputes, padedanèias orientuotis naktá, vonios bei miegamojo kambariuose naudoti neslystanèius takus ir kilimus, nevaikðèioti ásispirianèiomis ðlepetëmis, reikalingiausi daiktai turi bûti padëti lengvai pasiekiamose vietose, kad nereikëtø stiebtis ar lenktis. Daiktà rekomenduojama kelti pritûpus (1 pav.),

o ne stovint (2 pav.), neðti ne viena ranka, o abiem, vienam gyvenanèiam nesidrovëti kviestis pagalbos. Kaulø lûþiø rizikai sumaþinti naudojama klubø apsauga (klubø protektoriai), nes ðlaunikaulio lûþio rizika priklauso nuo griuvimo smûgio jëgos. Griuvimo smûgio jëgà sumaþina klubø apsaugos priemonës, ypaè rekomenduojamos menko kûno sudëjimo pacientams, pvz, kelnaitës su apsauginiais ádëklais ðlaunikaulio didþiojo gûbrio srityje. Tokios priemonës apsaugo nuo lûþiø daugiau kaip 50 %.

Pakeièiamoji hormonø terapija (PHT) arba bifosfonatø skyrimas kartu su kalciu ir vitaminu D yra pomenopauzinës osteoporozës profilaktikos metodas. Atlikti tyrimai rodo, kad estrogenai vartojami 5 metus ir ilgiau, maþina stuburo lûþiø atvejø
50 - 80 %, sulëtina kaulø retëjimà bei padidina kaulø masæ.

Slaugytojos vaidmuo osteoporozës prevencijai

Slauga – asmens sveikatos prieþiûros dalis, apimanti sveikatos mokymà ir iðsaugojimà, rizikos veiksniø profilaktikà, sveikø ir serganèiøjø sveikatos prieþiûrà. Slaugytojos veiklos objektas yra paciento, ðeimos, bendruomëns socialinës grupës fiziniø, psichologiniø, dvasiniø ir socialiniø problemø visuma. Kadangi osteoporozës prevencijoje pagrindinis uþdavinys yra ankstyva diagnostika, slaugytojos tikslas yra suteikti informacijà apie susirgimà pacientams.
Maþameèiam pacientui slaugytoja primena, jog kalcis svarbus ir dantukams, ir kaulams. O kad dantukai ir kaulai bûtø stiprûs reikia gerti daug pieno (per parà uþtektø 3 stikliniø pieno, viena stiklinë pieno turi 300 mg kalcio, valgyti neriebaus jogurto, sûrio, tamsiø darþoviø (brokoliai, kopûstai), vaisiø, daug judëti, bûdami aktyvûs ir sportuodami padësime kaulams stiprëti.
Paauglystëje hormonai (estrogenai merginoms ir testosteronai vaikinams) skatina kaulus augti ir stiprëti. Auganèiam organizmuo ypaè reikalingas kalcis, kad turëti tvirtus ir stiprius kaulus. Slaugytoja primena besilaikanèiam dietos paaugliui, kad galima palaikyti pastovø kalcio kieká ir nepriaugant svorio, o badavimas ir grieþtos dietos gali sukelti ankstyvà osteoporozës iðsivystymà paauglystëj.
Nëðèiai bei maitinanèiai moteriai slaugytoja pataria gerai maitintis, saikingai sportuoti, atsisakyti þalingø áproèiø, parekomenduoja vartoti kalcio papildus. Vidutinio amþiaus moteriai slaugytoja primena fiziniø pratimø svarbà kaulams. Jei bûdingas sëdimas gyvenimo bûdas, vietoj vaþiavimo maðina rinktis ëjimà pëstute, lipti laiptais, o ne vaþiuoti liftu. Norëdama iðvengti osteoporozës, moteris turëtø laikytis tokio mitybos reþimo, kuris uþtikrintø pakankamà kalcio kieká maiste.
Pagyvenusio amþiaus þmogui slaugytoja pataria atkreipti dëmesá á aplinkà savo namuose, kad ji bûtø saugi: kad kojos nekliûtø uþ kilimø kraðtø, apðvietimas bûtø geras, grindys neslidþios, neavëti ásispiriamø ðlepeèiø, reikalingiausi daiktai bûtø lengvai pasiekiami, kad nereikëtø stiebtis, lenktis ar lipti jø paimti, pagulëjus ar pasëdëjus staigiai nesitoti, kad neapsvaigtø galva. Bûti atsargiems sutemus lauke einant nelygiu ar slidþiu keliu, jei ðaligatvis atrodo slidus, geriau eiti veja, naudotis lazdele, dëvëti patogià avalynæ þema pakulne, neslidþiu guminiu padu. Bendraudama su pacientais slaugytoja vykdo slaugà, kurios tikslas ávertinti paciento kasdieninæ veiklà. Kasdienis gyvenimas apima ðias gyvybines veiklas: saugi aplinka, kvëpavimo, ðirdies kraujagysliø veikla, bendravimas, valgymas ir gërimas, tuðtinimasis ir ðlapinimas, asmens higiena, kûno temperatûros reguliavimas, judëjimas, darbas ir þaidimai, seksualumo raiðka, miegojimas, mirimas. Gyvybinës veiklos, tai þmogaus gyvybiniø procesø bei veiklos sferos, kuriomis pasirûpina slaugytoja, kai “pacientas dar arba jau nebegali uþsiimti kuria nors ið ðiø veiklø”.
Saugi aplinka
Osteoporozës prevencijoje bei sergant ðia liga saugi aplinka yra labai svarbi ypaè pagyvenusio amþiaus þmonëms. Þmogui senstant maþëja fizinës, protinës galios, prarandamas pojûèiø jautrumas, maþëja galimybë aktyviai reikðtis saugios aplinkos gyvybinëje veikloje. Ávairios kliûtys (uþsilenkæ kilimø kraðtai, slidþios grindys, blogas apðvietimas, sunkiai pasiekiami reikalingiausi daiktai) yra galimø traumø – lûþiø – prieþastys. Todël slaugytojai svarbu laiku pastebëti galimus nesaugios namø aplinkos veiksnius ir patarti pacientui bandyti juos pagal galimybes paðalinti, ávertinti ar pacientas pats gali atlikti saugios aplinkos veiklà. Sergant osteoporoze slaugos problemos (traumø rizika, ribotas mobilumas, sutrikusi koordinacija, orientacija) sprendþiamos slaugos priemonëmis: vaikðtynë, vëþimëlis, lazdelë, lovos grotelës. „Saugi aplinka bûtina siekiant iðvengti nelaimingø atsitikimø“ tiek jaunam, tiek vyresniam pacientui. Kvëpavimas, ðirdies kraujagysliø veikla. Kvëpavimas – pastangø nereikalaujanti veikla. Taèiau jei yra rizikos faktorius, pvz., kaip rûkymas, skatinantis ligos progresavimà, svarbu serganèiajam aiðkinti rûkymo þalà teigiamais pavyzdþiais, stiprinti motyvacijà mesti rûkyti.
Bendravimas. Slaugytoja analizuoja duomenis, trukdanèius realizuoti pacientui bendravimo veiklà (judëjimo problema, pojûèiø sutrikimai, protinë bûsena, kalbëjimo problemos), ar yra patenkinamas bendravimo poreikis. Serganèiøjø osteoporoze su ðlaunikaulio lûþiu ûmiame periode bendravimas yra ribotas. Þmogus privalo gulëti, lovos reþimas. Jis bendrauja su palatos draugais, gydytojais, slaugytojomis, lankanèiais namiðkiais. Todël svarbu palaikyti pacientà moraliðkai, paguosti já, paaiðkinti, jog tai laikina padëtis.
Valgymas ir gërimas. Osteoporozës profilaktikoje bei jau serganèiuosius osteoporoze svarbu informuoti apie pilnaverèio maisto svarbà organizmui. Slaugytoja ávertina paciento mitybos áproèius, galimybes paèiam pavalgyti ir atsigerti, pasigaminti maistà, vartoti tuos maisto produktus, kuriuose gausu kalcio bei vitamino D (plaèiau apie maisto produktus þr. Osteoporozës prevencijos priemonës).
Tuðtinimasis ir ðlapinimas. Á tuðtinimàsi þiûrima kaip nepaprastai privaèià veiklà. Ligos procese svarbu yra normalus, reguliarus tuðtinimasis. Slaugytoja nustato, ar ðià veiklà pacientas gali pats atlikti, ar jam reikalinga pagalba dël riboto mobilumo, fizinës negalios, ðlapimo ar iðmatø nelaikymo, jutimø stokos. Susirgus osteoporoze neretos yra lëtinës obstipacijos dël fizinio aktyvumo stokos, vaistø vartojimo. Todël tuðtinimosi sutrikimo dël viduriø uþkietëjimo problema sprendþima, reguliuojant dietà (vartojant daugiau làstelienos, darþoviø, valgomasis ðaukðtas aliejaus ið ryto).
Asmens higiena
. Ðvara ir tvarkingumas visada buvo vertinami. Slaugytoja iðsiaiðkina, ar pacientas pats gali palaikyti asmens ðvarà, ar reikia jam padëti dël riboto mobilumo, fizinës negalios, skausmø, psichologinio nerimo. Slaugytoja ávertina plaukø, nagø, dantø, odos bûklæ. Jei reikalinga, slaugytoja numato slaugos priemonës, reikalingos asmens higienai palaikyti. Bendraujant mandagiai galima áterpti pastebëjimus apie þmogaus iðorinio groþio svarbà.
Kûno temperatûros reguliavimas. Sergant osteoporoze kûno temperatûra lieka normali. Slaugytoja ávertina paciento pakilusià ar nukritusià temperatûrà, namø ar buto oro temperatûrà, kaip butas ðildomas, paciento psichinæ bûsenà, kaip pacientas elgiasi, kai jam per ðalta, ar per ðilta.
Judëjimas. Slaugytoja ávertina, ar pacientas gali savarankiðkai vaikðèioti ir kaip toli, ar jam reikia pagalbos, kokios pagalbos, nustato veiksnius, maþinanèius judëjimo galimybes (raumenø atrofija, jutimø stoka, fizinës negalia). Ávykus ðlaunikaulio, stuburo slankstelio lûþiui dël osteoporozës, judëjimo veikla kuriam laikui apribojama, nes reikalingas lovos reþimas. Esant osteoporozei þmogus gali jausti nugaros raumenø skausmus, silpnumà kojose. Þmogus vengia vaikðèioti, daugiau judëti.Todël judëjimo stokos problema sprendþiama tokiø specialiø priemoniø pagalba, kaip pvz., lazda, vaikðtynë, veþimëlis. Vëliau priklausomai nuo amþiaus, uþimtumo, þmogaus galimybiø galima rekomenduoti ávairià fizinæ veiklà (vaþiavimas dviraèiu, vaikðèiojimas, plaukiojimas, mankðtos pratimai).

Darbas ir þaidimai. Slaugytoja nustato, ar paciento sveikatos bûklë leidþia realizuoti ðià veiklà. Kasdieninëje veikloje reikëtø vengti sunkiø fiziniø darbø. Darbus, kurie reikalauja pasilenkti, pakelti, reikia atlikti atsitûpus, kad iðvengti raumenø pasitempimø ar net stuburo slanksteliø lûþiø. Þaidimus kiekvienas pasirenka kaip laisvalaiko praleidimo formà, kuri nereikalauja didelës fizinës átampos. Slaugytoja ávertina, ar þmogus gali pats atlikti ðià veiklà, koks ðios veiklos poreikis ir noras veikti, kokie paciento polinkiai ir interesai, aptaria galimas pramogas ir poilsá.
Seksualumo raiðka. Specifinë veikla, svarbus suaugusiøjø santykiø komponentas. Ði gyvybinë veikla atliekama priklausomai nuo partneriø savijautos ir fizinio pajëgumo, kuriam osteoporozë neturi tiesioginës átakos.
Miegojimas. Geras, ramus miegas yra geras poilsis, o tai reiðkia didelá þingsná link geros bendros organizmo savijautos. Slaugytoja iðsiaiðkina, ar pacientas nesiskundþia miego sutrikimais, aptariami bûdai, kuriuos jis pasitelkia norëdamas uþmigti. Sergant osteoporoze miego sutrikimai gali bûti dël jauèiamo skausmo. Nemigos dël skausmo problemos sprendimas bûtø sumaþinti arba paðalinti skausmà.
Mirimas. Visas þmogaus gyvenimas nugyvenamas þinant, kad mirtis yra neiðvengiama. Slaugytoja iðsiaiðkina ar yra skausmas, apetito stoka, silpnumas, iðsekimas, baimë, nusiminimas, depresija, màstymo, suvokimo sutrikimai. Sergantieji osteoporoze, ypaè po kaulø lûþiø patiria mirties baimës jausmà. Iðaiðkinus tinkamo gydymo prognozes, galima nuraminti pacientà dël ligos komplikacijø vystymosi.
Teikdama informacijà apie osteoporozës profilaktikà, mokydama sveikatos principø, kurie padeda þmogui iðvengti ligos, ávertindama paciento gyvybines veiklas, padëdama bendruomenës nariui paðalinti sveikatos problemas, atlikdama pacientø þiniø tyrimo analizæ, slaugytoja realizuoja savo kompetencijas – vertina paciento sveikatà (fizinæ, emocinæ, socialinæ), ágyvendina bei plëtoja bendruomenës slaugà.
Pasaulinë Osteoporozës Diena minima spalio mënesio 20 dienà. Osteoporozës fondo pirmininkas - Vidmantas Alekna, Þygimantø g. 9, Vilnius. Osteoporozë yra sudëtinga liga, ypaè pavojinga sveikatai osteoporozës komplikacijomis ðlaunikaulio lûþiais. Ðios ligos gydymas yra brangus ir ilgalaikis. Þinodami osteoporozës atsiradimo prieþastis, profilaktikos priemones, galime sumaþinti osteoporozës ir osteoporoziniø kaulø lûþiø rizikà, pagerinti gyvenimo kokybæ.

blank.gif
blank.gif blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirote slaptaod?
Praykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
aukykla
blank.gif
Nordami rayti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijung vartotojai
blank.gif Prisijung sveiai: 1

Prisijung nariai: 0

I viso nari: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Ukrauta per 0.18 sekundes 261,259 unikals lankytojai 2008 MILJA Theme Nautica by Harly