2024 04 19 10:01:08
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nari apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galtumte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
Tinklainës implantai gràþino regëjimà akliesiems
blank.gifPanaudojus tinklainës implantus, Vokietijos mokslininkams ir medikams pavyko akliesiems ið dalies atstatyti regëjimà, praneðë „Der Spiegel“. Tiubingeno universiteto specialistø sukurtos miniatiûrinës mikroschemos su fotoelementais, kurias akiø chirurgai ásodino á tinklainæ, laikomos svarbiu aklumo gydymo pasiekimu.

Pasak Vokietijos chirurgø, po pirmøjø tokiø operacijø iki ðiol akli pacientai jau gali skaityti spausdintà tekstà ar atpaþinti aplinkos objektus. Vieno operuoto paciento, 45 metø vyro ið Suomijos, regëjimas taip pagerëjo, kad jis net negali bûti laikomas neregiu teisine prasme. Pasak tyrëjø grupës vadovo Eberharto Zrennerio, ðio paciento, vardu Miika, atvejis árodë, jog optiniai protezai gali bûti tokie veiksmingi, kad gali visiðkai gràþinti regëjimà. Vokieèiø chirurgai á paþeistas pacientø tinklainës sritis ásodindavo 3x3 mm dydþio mikroschemas su daugiau nei 1500 fotoelementø.
Viena tokia operacija trunka 4 valandas. E. Zrennerio teigimu, tinklainës implantai gerai toleruojami, iki ðiol nebuvo pastebëta jokiø uþdegimo poþymiø.

Kitàmet vokieèiø chirurgai planuoja pradëti operacijas, kuriø metu pacientams bus implantuojamos naujos bevielio ryðio galimybæ turinèios mikroschemos, kurios galës nuolatinai bûti tinklainëje. Kol kas, laikantis universiteto medicinos etikos komiteto reikalavimø, praëjus kelioms savaitëms po pirmøjø eksperimentiniø tinklainës protezø ásodinimo operacijø, mikroschemos ið pacientø akiø turi bûti iðimtos.

Balsas.lt
blank.gif
blank.gif blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirote slaptaod?
Praykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
aukykla
blank.gif
Nordami rayti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijung vartotojai
blank.gif Prisijung sveiai: 1

Prisijung nariai: 0

I viso nari: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Ukrauta per 0.43 sekundes 347,878 unikals lankytojai 2008 MILJA Theme Nautica by Harly