2024 04 19 10:21:53
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nari apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galtumte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
KMUK atlikta pirmoji Lietuvoje ragenos protezavimo operacija
blank.gifOperavo Akiø ligø klinikos vadovas prof. Vytautas Jaðinskas kartu su akiø ligø gydytoja ið Harvardo universiteto Akiø ligø klinikos Ûla Viðomirskyte - Jurkûnas. Operuoti du pacientai: apakæ po cheminio bei terminio nudegimo ir jau daugelá metø nematæ suþeista akimi.
Operacijos metu jiems ádëtas ragenos protezas (keratoprotezas) Bostonas 1, kuris yra gaminamas Harvardo universitetinëje Akiø ligø klinikoje. Tris protezus KMUK Akiø ligø klinikai padovanojo keratoprotezø pradininkas, prof. Claes Dohlmane ið Harvardo universitetinës Akiø ligø klinikos. Pasak prof. V. Jaðinsko, keratoprotezas reikalingas tuomet, kai negalima áprastinë donorinës ragenos transplantacija.
Tokiø pacientø skaièius yra sàlyginai nedidelis, taèiau keratoprotezavimo operacija ðiems pacientams yra paskutinë galimybë atgauti regëjimà. „Ragena yra skaidri, tai iðorinis permatomas akies sluoksnis. Kai ji susidrumsèia, þmogus nebemato. Ragenos drumsèiø prieþastys ávairios: degeneracinës ligos, infekcijos, taip pat ir dël traumos, terminiai ir cheminiai nudegimai, kaip buvo operuotø pacientø atveju. Kai ragenos liga yra paþengusi, áprasta donorinës ragenos transplantacija negalima dël grubiø akies obuolio dangalø pakitimø. Iðeitis lieka tik viena – ragenos protezas, todël mes esame dëkingi prof. C. Dohlmane uþ neákainojamà dovanà Lietuvos pacientams“ – teigia prof. Vytautas Jaðinskas.

Pasak profesoriaus, pacientai ðiai operacijai buvo kruopðèiai atrinkti, o pati operacijos technika labai sudëtinga: operuojama ir katarakta, modifikuojama rainelë, o keratoprotezas tvirtinamas pirma implantavus donoro ragenà, nes paciento ragena dël traumos ar ligos bûna iðplonëjusi. Po ðios operacijos reikalinga speciali ilgalaikë oftalmologo prieþiûra. „Taip pat dëkojame Nacionaliniam organø transplantacijos biurui uþ galimybæ áveþti keturias donorines ragenas, nes be jø nebûtume galëjæ atlikti keratoprotezavimo operacijø“- kalbëjo prof. V. Jaðinskas. Abu operuoti pacientai jauèiasi gerai, jau pirmà dienà po operacijos operuotomis akimis pradëjo matyti.

vtv
blank.gif
blank.gif blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirote slaptaod?
Praykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
aukykla
blank.gif
Nordami rayti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijung vartotojai
blank.gif Prisijung sveiai: 1

Prisijung nariai: 0

I viso nari: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Ukrauta per 0.45 sekundes 347,888 unikals lankytojai 2008 MILJA Theme Nautica by Harly