2024 05 19 00:37:31
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nari apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galtumte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
Organizmo valymas augalais
blank.gifBendrosios toksinø ðalinimo dietos yra naudingos, taèiau ne taip aktyviai stimuliuoja kepenis, plauèius ir inkstus. Jei norite sustiprinti tam tikrø organø veiklà, iðbandykite augalus ir jø derinius. Augalai, þolelës naudingi ir tuo, kad aprûpina organizmà vitaminais, mineralais ir enzimais.

Ðtai sàraðas augalø, skirtø tam tikrø organø veiklai skatinti.

Kepenys:
kiaulpienës, burokai, kerpsamanës, petraþolës, duobës, berþo lapai, ramunëlës, usnys, vaistinës ðventagarðves, paprastosios rykðtenës.

Inkstai:
miltinës meðkauogës, petraþolës, kiaulpienës, kadagio uogos, vaistinës svilaroþes, imbieras, kininiai skuduèiai, kedro uogos.

Plauèiai:
taukës, vaistinës svilaroþes, tûbës, vikðnos, vaistinës putokðlës, efedros.

Naudingiausia vaistiniø augalø vartojimà derinti su sveika mityba. Nëra prasmës valyti kepenis, jei þarnynas prikimðtas greito, perdirbto maisto.

Organizmo valymo dietos yra veiksmingos ir be þoleliø, taèiau jei norite stipresnio, greitesnio efekto, átraukite ir jas. Tai padës stimuliuoti ðalinimo organus. Vaistinius augalus galima vartoti arbatø, milteliø, ekstrakto pavidalais. Kapsulæ su milteliais patartina iðgerti valgant. Ekstraktai daþniausiai gaunami ið specifiniø þoleliø, taèiau jø gamybai naudojamas alkoholis, kurio reikëtø vengti. Lengviausia organizmà valyti geriant arbatas. Jø bûna ir karèiø, ir ðvelnaus, gaivaus skonio. Eksperimentuokite, kol atrasite mëgstamiausias. Arbatø galima nusipirkti arba susidþiovinti patiems. Organizmo valymo augaliniais preparatais pavyzdys: Vos pabudæ iðgerkite stiklinæ vandens su ðaukðteliu obuoliø acto ir ðaukðteliu medaus. Dar po kiek laiko iðgerkite stiklinæ vandens su gysloèio (Psyllium Husk) milteliais. Paskui iðgerkite dar vienà stiklinæ vandens. Valgydami iðgerkite kepenis valanèios arbatos. Tarp valgymø gerkite kepenims naudingø arbatø, pavyzdþiui, kiaulpieniø, saldymedþio, imbiero, pankolio. Kad pasiektumëte geriausiø rezultatø, stenkitës kuo sveikiau maitintis.

Á organizmo valymà turëtø áeiti ir odos valymas, nes per jà irgi ðalinasi toksinai. Su prakaitu per poras iðeina sunkieji metalai. Pasikaitinkite suomiðkoje ar garinëje pirtyje - pasiðalins ðlakai, jausitës þvalesni ir sveikesni. Árodyta, kad odos prakaito liaukos gali iðvalyti organizmà taip pat efektyviai, kaip vienas (ar abu) inkstai. Todël nepamirðkite odos. Jos valymas dar naudingesnis, jei negaluoja inkstai. Nenaudokite kûno prieþiûros priemoniø, kuriose yra chemikalø. Jie per odà patenka á organizmà ir apkrauna kepenis. Daugelis mûsø nepastebime ðiø chemikalø poveikio, nes mûsø kepenys sugeba su jais susidoroti. Taèiau sveikatai bus labai naudinga, jei áprastà ðampûnà, muilà, odos prieþiûros priemones pakeisite natûraliomis.

Odà valyti gana paprasta. Kas dienà nusimaudykite po duðu, naudodami natûralø muilà. Odà tepkite tik natûraliais aliejais ir kitomis natûraliomis priemonëmis. Sveikatai átakos turi net mûsø dëvimi drabuþiai. Sintetiniai nesugeria toksinø, todël vilkëkite natûralius audinius, pavyzdþiui, medvilnæ. Pilingu paðalinsite negyvas odos làsteles ir atversite poras. Iðsimaudæ energingai pasitrinkite rankðluosèiu, kol paraus oda. Nepamirðkite jø daþnai keisti, nes juose prisikaupia toksinø. Oda sudaryta daugiausiai ið riebalø, todël pamaitinkite jà aukðèiausios kokybës aliejumi.

Toksinus ðalinanti vonios procedûra

Prileiskite vonià vandens, áberkite ½ stiklinës sodos, ½ stiklinës Epsom druskos arba ½ stiklinës jûros druskos ir pamirkite 10-15 min. Nutrinkite odà pamuiluota natûralaus pluoðto kempine. Per kelias minutes vanduo ágaus drumzlinà atspalvá. Tai dël sunkiøjø metalø. Procedûrà atlikite kartà per savaitæ, kai valote organizmà, ir kartà per mënesá po jos.

Delfi
blank.gif
blank.gif blank.gif
Komentarai
blank.gif Komentar nra blank.gif
Rayti komentar
blank.gif Turite prisijungti, nordami parayti komentar blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirote slaptaod?
Praykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
aukykla
blank.gif
Nordami rayti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijung vartotojai
blank.gif Prisijung sveiai: 1

Prisijung nariai: 0

I viso nari: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Ukrauta per 0.41 sekundes 350,054 unikals lankytojai 2008 MILJA Theme Nautica by Harly