2024 05 19 01:47:10
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nari apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galtumte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
V.Stonkus: þmoniø sveikata prastëja dël paðalinio vaistø poveikio
blank.gifAnot mokslø daktaro Vytauto Stonkaus, oficiali statistika byloja, kad daþniausiai þmonës mirðta nuo ðirdies ir kraujagysliø ligø bei vëþio, bet naujausi tyrimai parodo, kad jas pralenkia ðiuolaikinës medicinos pasekmës.
© DELFI (K.Èachovskio nuotr.)
Ið prigimties mums duota labai stipri imuninë sistema, taèiau daugelis ðiuolaikiniø gydymø bûdø jà visiðkai sunaikina. Tik vienas pavyzdys: vaistai nuo astmos ar lëtinio bronchito, vartojami ilgai, patys sukelia uþdegimà. Jis gydomas hormoniniais vaistais, kurie savo ruoþtu sukelia eilæ kitø komplikacijø.

Gydomas ne þmogus, o atskiros jo dalys

Anot paðnekovo, farmacininkams naudinga, kad þmonës sirgtø, bet ne taip stipriai, kad numirtø. Todël nuolat iðrandami nauji vaistai. „Pavyzdþiui, opaligë pas mus net tris mënesius gydoma antibiotikais. Per tà laikà imuninë sistema visiðkai „sutarðoma“. Nustatyta, kad þmogaus imuninë sistema silpsta dël probiotiniø bakterijø naikinimo. Paskelbus ðiuos tyrimus, iðkart buvo sukurti nauji vaistai su probiotikais, uþuot keitus gydymo bûdus ar mokant þmones teisingai maitintis. Taigi ir vël pasipelnë farmacininkai“, - svarstë paðnekovas.

Jo teigimu, naujausi tyrimai árodo, kad ðiuolaikinis lëtiniø ligø gydymas yra niekam tikæs, nes ðiuolaikinë medicina þaloja natûraliai organizme vykstanèius procesus. Ilgas vaistø vartojimas pateisinamas tik sergant tam tikromis ligomis, pavyzdþiui, tuberkulioze.

Medikas taip pat abejoja, kad naujos kartos vaistai, nors jie yra pagaminti naudojant naujausias technologijas, yra geresni uþ savo pirmtakus. Gydytojai esà pastebi, kad ðie brangesni vaistai neretai kelia daugiau sunkiø komplikacijø nei seni. Taèiau farmacininkai pateikia savo algoritmus, o dabartinis gydytojas pats susigaudyti vaistø gausoje nesugeba.

Anot V. Stonkaus, didþiausia bëda, kad þmogus medicinoje suskirstytas á daugybæ srièiø ir kiekvienà jø gydo tik tam tikros srities specialistas, nelabai iðmanantis jø sàsajas. Todël kardiologas negali pagelbëti ðirdies sutrikimø turinèiam pacientui, kuriam ligà sukelia, pavyzdþiui, skydliaukës sutrikimai ar virðkinimo problemos.

„Uþsienyje egzistuoja labai daug organizacijø, institutø, kurie oponuoja oficialiai medicinai ir naudoja visai kitokius gydymo metodus, pasitelkianèius ir þmogaus nusiteikimà. Pavyzdþiui, jau ir moksliniais tyrimais nustatyta, kad vanduo yra tarsi kompiuteris. Jis turi atmintá. Jei tu geri vandená ir sakai: „Vandenëli, koks tu geras, suteiki man sveikatos“, - jo sudëtis bus visai kitokia, nei já keiksnotume. Tas pats yra ir su maisto ruoðimu“, - pasakojo paðnekovas.

Jo manymu, pradþiai Lietuvoje turëtø bûti bent jau ásteigtas holistinës medicinos informacijos centras, kuriame bûtø renkami naujausi tyrimai apie gydymo bûdus ir su jais supaþindinami gydytojai. Pavyzdþiui, Vokietijoje yra medikø, vëþá gydantys ne chemoterapija, kuri visiðkai nualina organizmà ir daugeliu atvejø nepadeda, bet dirbtinai uþkeldami kûno temperatûrà.

„Deja, daugelis paþangiø gydymo metodø, susijusiø su lëtinëmis ligomis, yra blokuojami. Pasaulyje vaistø parduodama uþ 650 mlrd. doleriø. 40 proc. receptiniø vaistø iðgeria amerikieèiai ir niekur kitur pasaulyje nëra tiek serganèiø þmoniø, kaip Amerikoje. Ir jø gyvenimo trukmë ima trumpëti. Treèdalio vaistø, kurie skiriami medikø, þmonëms nereikia, nes jie tik pablogina sveikatà“, - ásitikinæs medikas.

Kuo maþesnës vaistø kainos, tuo daugiau jø vartojama

V. Stonkaus teigimu, dël ðiuolaikinës medicinos padariniø Lietuvoje kasmet mirðta apie 4 tûkst. þmoniø. Ðis skaièius paskaièiuotas remiantis Amerikos mokslininkø algoritmais, kurie nustatë, kad Amerikoje tokiø mirèiø – apie 800 tûkst.

Paðnekovo ásitikinimu, þmoniø sveikata dar labiau blogës sumaþinus kompensuojamøjø vaistø kainas. Mat vaistus gydytojo nurodymu ar savo pageidavimu þmonës vartos ilgiau. „Taigi farmacininkai vis tiek iðloð. Jei sumaþëtø vaistø pirkimas, ávyktø rimta ekonominë krizë. Didþiulës sumos èia cirkuliuoja. Paskaièiuota, kad kasmet þmonës perka 15 proc. daugiau vaistø“, - teigë medikas.

Anot jo, neigiami vaisto poveikiai iðryðkëja ne ið karto, o kai vaistas bûna rinkoje jau keletà metø. Taèiau pasitaiko atvejø, kai farmacininkai susimoka milijonines sumas ir toliau gamina pavojingà vaistà. Taip esà ávyko su vienu analgetiku Amerikoje. Taip pat pasitaiko atvejø, kai vienoje ðalyje vaistas uþdraustas, o kitoje – leidþiamas.

„Nieko nepadarysi, visur yra savi lobistai – tai dideli pinigai. Todël þmonës patys turi domëtis ir pagal galimybes vartoti kuo maþiau vaistø. Pavyzdþiui, iðgirti antivirusiniai vaistai nuo gripo gali sukelti tokius simptomus, kurie daug nemalonesni uþ patá gripà. Kinai vietoj jø vartoja ávairias þoles. Jas perëmë ir amerikieèiai.

Farmacininkai teigia, kad þoleliø poveikis neárodytas klinikiniais tyrimais. Ið tiesø jis labai priklauso nuo to, kur tos þolelës augo, kokie buvo metai, kokia þemë. Taèiau jos tikrai veikia ir tai reikia þinoti. Pavyzdþiui, saldymedis labai gera þolë perðalus, taèiau jei tokià arbatà ilgiau nei dvi savaites geria aukðtà kraujospûdá turintis þmogus, jo gydymasis gali baigtis insultu, nes saldymedis dar labiau pakelia kraujospûdá“, - pasakojo V. Stonkus.

Vandená reikia gerti su druska?

Medikas kritikuoja visoje Europoje vykdomà kampanijà prieð druskà, kuri netgi vadinama „baltàja mirtimi“. Mat su padidëjusiu druskos vartojimu siejamas aukðtas þmoniø kraujospûdis bei ðirdies ir kraujagysliø ligø plitimas.

V. Stonkus tikina, kad kraujospûdis kyla kaip tik dël druskos trûkumo, o ne pertekliaus. „Prieð kiekvienà operacijà ir po jos þmogui laðinamas didelës koncentracijos fiziologinis druskos tirpalas. Per ilgà savo praktikà në karto nemaèiau, kad kam nors pakiltø spaudimas. Natris – pagrindinis elementas, nuo kurio priklauso maistiniø medþiagø patekimas á làstelæ ir paðalinimas. Tik reikia naudoti ne rafinuotà, o jûros arba paprastà pilkàjà druskà.

Beje, kol virðkinimo trakte vanduo netaps 9 proc. druskos tirpalu, nei vienas laðas nepateks á kraujotakà. Anot senovës kinø, jei þmogus prieð valgá ir po valgio pavartoja truputá druskos, jis neserga 72 ligomis, tarp kuriø ir Alzhaimeris. Kad druska mums reikalinga, árodo ir naujausi moksliniai tyrimai“, - tikino paðnekovas. Anot V. Stonkaus, toká druskos tirpalà nesudëtinga pasidaryti ir namuose. Galima gerti ir mineraliná vandená, taèiau reikëtø rinktis ðarminá, kuris maþintø mûsø organizmo rûgðtingumà, susidarantá dël neteisingos mitybos ir streso. Þinoma, visada reikia nepamirðti saiko.

Delfi
blank.gif
blank.gif blank.gif
Komentarai
blank.gif Komentar nra blank.gif
Rayti komentar
blank.gif Turite prisijungti, nordami parayti komentar blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirote slaptaod?
Praykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
aukykla
blank.gif
Nordami rayti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijung vartotojai
blank.gif Prisijung sveiai: 1

Prisijung nariai: 0

I viso nari: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Ukrauta per 0.55 sekundes 350,062 unikals lankytojai 2008 MILJA Theme Nautica by Harly