2024 07 13 01:59:33
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nari apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galtumte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
Straipsniai: Osteoporozë
blank.gif Osteoporozë

Osteoporozë yra viena ið kaulø metaboliniø ligø, nes sutrinka kaulinio audinio medþiagø apykaita. Osteoporozë - sisteminë kaulø audinio liga, kuriai bûdinga sumaþëjusi kaulø masë, dël ko padidëja kaulø trapumas bei osteoporozës komplikacijø - kaulø lûþiø - rizika.Kaulø retëjimo-osteoporozës-rizikos veiksniai


Iðskiriami ðie kaulø masës sumaþëjimà sàlygojantys rizikos veiksniai (RV): amþius; genetiniai veiksniai; estrogenø stoka; maþa kûno masë; rûkymas; nesaikingas alkoholio vartojimas; mitybos nepakankamumas; maþas fizinis aktyvumas; per didelis fizinis aktyvumas; ligos; vaistai. Osteoporozës rizika didëja su amþiumi. Nustatyta, kad vyrams ir moterims, sulaukusiems 50 m., osteoporoziniø kaulø lûþiø rizika atitinkamai yra 13 % ir 40 %. Visokinskas A. teigia, kad moterims nuo 60-69 metø amþiaus rizika susirgti osteoporoze yra 30 %, o virð 80 metø – 70 % (1 lentelë).Osteoporozë ir griuvimai

Griuvimai yra svarbûs kaip kaulø lûþumà lemiantis veiksnys. Griuvimai yra pavojingi bet kokiame amþiuje, taèiau ypaè þmogui senstant.Osteoporozës diagnostika

Osteporozei nustatyti galima iðskirti du tikslus: nustatyti kaulø mineralino tankio sumaþëjimà bei nustatyti kaulinio audinio apykaitos biocheminius þymenis.Osteoporozës gydymas

Osteoporozë – lëtinë liga, jos gydymas kompleksinis ir ilgalaikis (ne trumpesnis nei vieneri metai. Ðiuo metu yra naudojamos kelios kaulø mineraliná tanká didinanèios ir lûþiø rizikà maþinanèios medikamentø grupës.Osteoporozës prevencija

Ligos lengviau iðvengti, negu jà gydyti. Osteoporozës profilaktika bûtina jau nuo jauno amþiaus (kai formuojasi skeletas) bei tæsti brandþiame amþiuje ir po menopauzës. Savalaikës osteoprozës profilaktikos priemonës „padeda uþtikrinti vyresnio amþiaus þmoniø gyvenimo kokybæ ir pasiteisina ekonomiðkai“.Osteoporozës paplitimas

Osteoporozës komplikacijø kaulø lûþiø skaièius didëja su amþiumi, moterims daþniau negu vyrams. Pasaulyje osteoproze serga apie 210 mln. þmoniø. Paskaièiuota, jog osteoporozës komplikacijos ðlaunikaulio lûþiø dël skaièius nuo 1,66 mln. per metus (1990 m.) iðaugs iki 6,26 mln. kaulø lûþiø 2050 metais.

blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirote slaptaod?
Praykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
aukykla
blank.gif
Nordami rayti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijung vartotojai
blank.gif Prisijung sveiai: 1

Prisijung nariai: 0

I viso nari: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Ukrauta per 0.90 sekundes 354,466 unikals lankytojai 2008 MILJA Theme Nautica by Harly