2024 02 29 04:51:30
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nari apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galtumte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
Straipsniai: Aklieji ir silpnaregiai
blank.gif Akliesiems padeda lytëjimas ir klausa

Lietuvos akløjø ir silpnaregiø sàjungos duomenimis, ðiuo metu Lietuvoje gyvena virð 7 tûkst. regëjimo negalià turinèiø þmoniø. Psichologiðkai viena ið sunkiausiø negaliø yra aklumas. Þmogui, kuris staiga netenka regëjimo, sunku sugráþti á áprastà gyvenimà ir prisitaikyti prie pasikeitusiø aplinkybiø. Tifloreabilitologø teigimu, labai svarbu ðiems ligoniams po pirminës pagalbos suteikti reabilitaciná gydymà.Buvæs aklasis mokosi regëti

 

Redaktorës Barboros Pirs áþanga: þmonës manæs nuolat klausia, kà atiduoèiau uþ tai, kad vël galëèiau matyti. Kartais jie klausia, ar norëèiau pamatyti savo vaikus, rudenines spalvas arba saulëlydá. Á tokius klausimus man sunku taktiðkai atsakyti, nes tiesa ta, kad man regëti bûtø ádomu ar netgi malonu, taèiau að tikrai neduoèiau uþ galimybæ matyti krûvos pinigø ar kokio vertingo daikto. Maikas Mejus yra tikrai retas þmogus ta prasme, kad jis praregëjo, nors beveik visà savo gyvenimà buvo aklas. Po operacijos, kuri sugràþino jam regëjimà, Maikas pradëjo mokytis matyti. Jo patirtis turëtø sudominti ir pamokyti tuos aklus þmones, kurie vis dar trokðta pamatyti mus supantá pasaulá.Limbo làsteliø transplantacija

Ragenos epitelio regeneracija vyksta ið limbo làsteliø. Todël jø deficitas ar limbo kamieniniø làsteliø disfunkcija sukelia iðliekanèius ragenos epitelio defektus, erozijas, ragenos vaskuliarizacijà, randus, konjunktyvitus.Po 55 m. amerikietis atgavo regëjimà
Amerikietis, per nelaimingà atsitikimà prieð 55 metus praradæs regëjimà deðine akimi, vël puikiai mato, skelbia þurnalas „Journal of Medical Case Reports“. Pacientus buvo aðtuoneri, kai vaikui á aká pataikë akmuo – nuo smûgio atðoko akies tinklainë.

Kaip bendrauti su þmogumi, kuris turi regos negalià?

Sociumas LT sulaukia þmoniø istorijø, kuriomis jie pristato savo patyrimus ir nori su kitais DELFI skaitytojais pasidalinti geràja ir blogàja patirtimi, kaip sëkmingai pasiekti uþsibrëþtus tikslus ir ágyvendinti savo svajones.

blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirote slaptaod?
Praykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
aukykla
blank.gif
Nordami rayti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijung vartotojai
blank.gif Prisijung sveiai: 1

Prisijung nariai: 0

I viso nari: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Ukrauta per 0.85 sekundes 344,693 unikals lankytojai 2008 MILJA Theme Nautica by Harly