2024 05 18 23:45:47
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nariø apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galëtumëte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
Perþiûrëti temà
blank.gif
Slauga :: Slaugytojos atlyginimas, ar teisinga :: Slaugytojos atlyginimas, ar teisinga
Ar pakankamai ávertintas mûsø darbas?
Taip Taip 0%[0 Balsai]
Ne Ne 100%[2 Balsai]
Neþinau Neþinau 0%[0 Balsai]
Iðviso balsuota : 2
 Spausdinti temà
Slaugytojos atlyginimas
milja
#1 Spausdinti praneðimus
paraðyta 2014 02 01
Vartotojo avataras

Super Administratorius


Praneðimai: 8
Ástojo: 18.07.08

Ar pakankamai ávertintas mûsø darbas?
 
http://slauga.freehostia.com/public
vildra
#2 Spausdinti praneðimus
paraðyta 2014 02 12
Naujokas


Praneðimai: 1
Ástojo: 12.02.14

Þinoma, kad ne. Kà èia ir bekalbëti, kai slaugytoja á rankas gauna 1000 lt dirbdama uþ etatà. Taip mûsø valstybë (kokia èia valstybë, nebëra valstybës) ávertina mûsø darbà. Savo darbà tai jie ásivertina gerai. O mes to pasidaryti negalime. Mes ne valstybës tarnautojai... Uþ tai jaunimas baigæs mokslus ir iðvaþiuoja á uþsienius, ar gi èia gali jaustis oriai þmogumi gaudamas toká atlyginimà. O tie kas dirba, tai dirba per kelis darbus, laksto ið vieno darbo á kità, kad tik kaþkiek uþsidirbti pinigëliø savo ðeimoms, kad þmoniðkiau gyventi, sudurti galà su galu. Taip kad p. Andriukaiti, pasiþiûrëkite kokie mûsø atlyginimai, juos padarykite normaliais, kaip visoje Europoje, tada mes ir dirbsime viename darbe ir dþiaugsimës darbu bei gyvenimu.
Feci, quod potui, faciant meliora potentes.
 
airaz
#3 Spausdinti praneðimus
paraðyta 2014 03 02
Vartotojo avataras

Naujokas


Praneðimai: 1
Ástojo: 27.02.14

milja paraðë:
Ar pakankamai ávertintas mûsø darbas?


SLAUGYTOJOS, DIRBANÈIOS SU ÐEIMOS GUDYTOJU, DARBO DIENA

Pabandysiu apraðyti slaugytojos darbà poliklinikoje. Þinoma, visko apraðyti nepavyks, kaþin ar tai ámanoma.
Oficialios priëmimo valandos yra nuo7.00 val. iki 13.30 val, popietinio priëmimo – nuo 13.30 val. iki 20.00 val.
Darbà pradedame ankðèiau, baigiame vëliau.
Priëmëme 30 pacientø, pertraukos nedarëme (neturëjome galimybës), nes pastoviai turëjome pacientø.
Pirminis pacientas:
Jei pacientas nëra pateikæs valios pareiðkimo, kam galima suteikti informacijà apie jo sveikatos bûklæ, pasiûlau uþpildyti paruoðtà formà. Tà galima daryti ir koridoriuje, ne bûtinai kabinete, uþëjus pacientui. Informuoju gydytojà, ar pacientas (-ë) gali dalyvauti programiniuose tyrimuose. Vyksta paciento skundø apklausa, paciento apþiûra, ûgio matavimas, pasvërimas, KMI apskaièiavimas. Jei pacientas sutinka dalyvauti programiniuose (prevenciniuose) tyrimuose, kompiuteryje tam tikroje programoje atþymiu gydytojos skiriamus pacientui tyrimus. Paskiriamas ligoniø kasø kompensuojamas gydymas – 4 receptai. Áraðau á paciento kompensuojamø vaistø pasà gydytojo nurodytà gydymà, suantspauduoju receptus, uþklijuoju gydytojo identifikacijos lipdukus. Pagal gydytojo paskirimus kompiuterinës programos pagalba uþregistruoju pacientà pas gydytojus specialistus (LOR, oftalmologas, neurologas, traumatologas-ortopedas, echoskopuotojas, endoskopuotojas, kardioechoskopija, kardiologas ir kt.), laboratorijà, parenku pacientui tinkamà laikà, iðduodu talonà su nurodytu laiku atvykti po tyrimø pas ðeimos gydytojà. Suvedu á kompiuterá atitinkamus specialistø siuntimo kodus (vieno specialisto kodas sudarytas ið keturiø skaièiø). Atþymiu apsilankymà pas ðeimos gydytojà su atitinkamais paslaugø kodais. Patikrinu, ar ðiemet yra „iðkelta“ paciento galutinë diagnozë, jei nëra – jà ávedu ir kompiuteryje, ir áraðau kortelëje. Atþymiu savo, kaip slaugytojos suteiktas pacientui paslaugas, kompiuterio programoje ið 16 punktø atþymëdama „paukðèiukais“. Pagal gydytojo paskyrimà, pacientui iðraðau nedarbingumo paþymëjimà. Pacientà palydþiu kità kabinetà , kad jam pamatuoèiau akispûdá. Akispûdis – normalus. Apie akispûdþio atlykimà áregistruoju registracijos knygoje. Gráþtame á ðeimos gydytojo kabinetà. Informuoju gydytojà apie akispûdþio rodiklius. Gydytojà atþymi tai asmens sveikatos kortelëje. Neðu kortelæ á LOR kabinetà, ðiuo metu gali priimti gydytojas specialistas.
Tuo metu belaukianèiai koridoriuje pacientei pasidarë negera, jà pakvieèiau á kabinetà, gydytojai apþiûrëjus, paskyrimas – Ex. Crategi laðai, paduodu pacientei laðus. Telefonu pacientas skambina pasiteirauti, ar yra galimybiø uþsiraðyti vidaus organø echoskopijai, atsakau, kad taip, jau yra ir uþregistruoju já tyrimui. Pietø pertraukos padaryti nepavyko. Telefono skambutis: pacientas teiraujasi dël savo sveikatos bûklës, tyrimø atsakymø ir nori sekanèiam apsilankymui uþ dviejø mën. uþsiregistruoti pas gydytojà. Kiek laiko uþtrukome su vienu pacientu? Ir taip per visà priëmimà. Toks yra mûsø darbas. Turime priimti visus besikreipianèius pacientus, retai, kada paklausus, kas atsitiko, perraðome kitai dienai, jei bûklë yra lëtinë.
Per priëmimà vidutiniðkai priimame 20-30 pacientø, vidutiniðkai – 24.
Rytinëmis darbo valandomis - kraujo ëmimas tyrimams namuose, kuriame slaugytoja uþtrunka iki 1 val.
Po priëmimo – neágaliøjø lankymas, injekcijø atlikimas namuose, asmens sveikatos korteliø maþinimas, puslapiø numeravimas, jø paruoðimas atiduoti á archyvà, asmenø, iðvykusiø, neregistruotø, mirusiø sàraðo ir korteliø paruoðimas á archyvà, tyrimø suklijavimas á asmens sveikatos istorijas. Kartais ir per priëmimà spëju sumaþinti, ar sunumeruoti keletas korteliø.
Toká mûsø darbà darbdavys ávertina 1000 lt á rankas. Nesvarbu, ar tu su aukðtuoju, ar be aukðtojo. Mûsø atlyginimas priklauso nuo prie gydytojo prisiraðiusiøjø draustø pacientø skaièiaus. Pas kurá gydytojà prisiraðæ daugiau, ir gauna daugiau, nors dirba tas paèias priëmimo valandas. Mûsø apylinkë turi virð 1400 prisiraðiusiøjø pacientø, ið jø draustø – apie 1300. Taigi að ir gaunu atlyginimà realiai nuo 1300 apdraustu pacientø skaièiaus. Manau, kad tai neteisinga. Reikëtø suvienodinti prisiraðiusiøjø pacientø skaièiø.
Pasidalinkite, kaip dirbate kitose ástaigose.
Redagavo airaz 2014 03 02
 
Perðokti á forumà:
blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaþodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirðote slaptaþodá?
Praðykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
Ðaukykla
blank.gif
Norëdami raðyti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijungæ vartotojai
blank.gif Prisijungæ sveèiai: 1

Prisijungæ nariai: 0

Ið viso nariø: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Uþkrauta per 0.51 sekundes 350,048 unikalûs lankytojai © 2008 MILJA Theme Nautica by Harly