Sveikatos prieþiûros plane – fiksuotas gimdymø ir operacijø skaièius
Para milja· 2009 08 02 21:02:53

Sveikatos apsaugos viceministrë Nora Ribokienë Seimo sveikatos reikalø komiteto, medikø profesiniø bendrijø, didþiøjø ðalies gydymo ástaigø atstovams pristatë Sveikatos sistemos pertvarkos ir plëtros priemoniø planà. Jame numatyti konkreèios priemonës pertvarkai ágyvendinti, terminai ir vykdytojai.

Sveikatos apsaugos ministro ásakymu sukurta darbo grupë Sveikatos sistemos metmenø ágyvendinimo veiksmø planui parengti, kuriai vadovauja viceministrë N. Ribokienë, posëdyje taip pat aptarë stacionariniø sveikatos prieþiûros paslaugø teikimo kriterijus.

Kaip pagrindiniai kriterijai siûlomi gimdymø ir operacijø skaièius per metus. Pagal juos siûloma, kad paslaugas teiktø tie ligoniniø gimdymo skyriai, kuriuose registruojama 300 gimdymø per metus, o chirurgines – atliekantys po 1100 didþiøjø operacijø per metus.

Taip pat numatomi papildomi kriterijai: didþiøjø operacijø nakties metu skaièius per metus, atstumas iki artimiausios Regiono ligoninës, padalinio veiklos ekonominis efektyvumas, þmogiðkieji iðtekliai. Darbo grupës, kurià sudaro Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) specialistai, Valstybinës ligoniø kasos, gydymo ástaigø atstovai, nariai iki ð.m. rugpjûèio 6 d. pateiks pasiûlymus, pastabas.

Delfi