Aklumà gydys kontaktiniai læðiai
Para milja· 2009 09 10 18:50:07

Kontaktiniuose læðiuose iðaugintos kamieninës làstelës gali paprastai ir nebrangiai pagydyti dël ragenos paþeidimø regëjimo netekusius þmones.

Ðá akiø gydymo bûdà iðradæ Australijos mokslininkai tvirtina, kad naujasis kamieniniø làsteliø terapijos pasiekimas gali „stulbinamai“ pagerinti pacientø, kuriø ragena paþeista dël ligos ar traumos, regëjimà.

Toks efektas esà pasiekiamas per kelias savaites – gydymas yra nebrangus, reikalauja nedidelës chirurginës intervencijos ir minimalios pacientø hospitalizacijos, skelbia britø dienraðtis „Daily Telegraph“. Pasak jo, jei pirminiai ðios terapijos bandymai bus sëkmingi, naujàjá metodà bus galima taikyti tûkstanèiams dël ragenos paþeidimø regëjimo netekusiø britø. Be to, dël savo pigumo jis taps prieinamas milijonams besivystanèiose ðalyse gyvenanèiø þmoniø.

„Mes esame labai ákvëpti ðio gydymo bûdo. Visa procedûra yra absoliuèiai paprasta ir pigi“, – tvirtina tyrëjø grupës vadovas, Naujojo Pietø Velso universiteto (Australija) mokslininkas daktaras Nickas Di Girolamo.

Australijos mokslininkai ið pacientø akiø paimdavo dalá audinio su regeneracinëmis kamieninëmis làstelëmis ir vëliau laboratorijoje ant kontaktiniø læðiø pavirðiaus iðaugindavo papildomà jø kieká. Po to læðis su kamieninëmis paciento làstelëmis buvo uþdedamas ant paþeistos ragenos ir paliekamas 10 dienø. Per tà laikà kamieninës làstelës, galinèios transformuotis á kito tipo làsteles, „apgyvendindavo“ paþeistas audinio vietas ir „sulopydavo“ ragenos pavirðiø.

Pasak australø specialistø, per kelias savaites nuo ðio gydymo pradþios pacientø regëjimas stulbinamai pagerëdavo. Nors ði terapija kol kas buvo naudojama tik ragenos paþeidimams gydyti, mokslininkø teigimu ji taip pat teikia viltá þmonëms, kuriems dël tam tikrø akiø ligø gresia apakimas.

Skelbiama, kad kol kas naujoji terapija buvo pritaikyta 3 pacientams. Dviems ið jø buvo smarkiai paþeista ragena operuojant piktybinius auglius, o vienas sirgo ágimta aniridija – liga, dël kurios akyje visiðkai ar ið dalies nëra rainelës. Ragena gali bûti paþeista ir dël kitø prieþasèiø – pavyzdþiui, dël cheminio ar terminio poveikio, chemoterapijos ar bakterijø sukeltos infekcijos.

Australijos mokslininkø eksperimentinio gydymo rezultatai paskelbti þurnale „Transplantation“.

Pasak N. Di Girolamo, naujasis gydymo bûdas þavi tuo, kad gydant ragenà nereikia rimtø chirurginiø operacijø – pakanka padaryti maþdaug milimetro storio audinio nuopjovà, iðauginti papildomà làsteliø kieká laboratorijoje ir vël jas „ásodinti“ á aká. Mokslininko teigimu, naudojant tokià terapijà besivystanèiose ðalyse neprireiks brangios medicininës árangos – tereikia tik akiø chirurgo ir laboratorijos làstelëms auginti.

Australijos mokslininkai tikisi, kad jø iðrastas metodas galës bûti pritaikytas ir kitoms akies dalims, pavyzdþiui, tinklainei, gydyti. Jis esà taip pat galëtø praversti ir kitø þmogaus organø paþeidimo atvejais.

„Jei mes galime naudoti ðià procedûrà akiai gydyti, nematau prieþasèiø, kurios neleistø jos taikyti gydant kitus svarbius organus ir audinius, pavyzdþiui, odà, kuri ðiuo poþiûriu labai panaði á ragenà“, – cituoja dienraðtis tyrimo vadovà.

balsas.lt