Tinklainës implantai gràþino regëjimà akliesiems
Para milja· 2010 01 09 15:35:15
Panaudojus tinklainës implantus, Vokietijos mokslininkams ir medikams pavyko akliesiems ið dalies atstatyti regëjimà, praneðë „Der Spiegel“. Tiubingeno universiteto specialistø sukurtos miniatiûrinës mikroschemos su fotoelementais, kurias akiø chirurgai ásodino á tinklainæ, laikomos svarbiu aklumo gydymo pasiekimu.

Pasak Vokietijos chirurgø, po pirmøjø tokiø operacijø iki ðiol akli pacientai jau gali skaityti spausdintà tekstà ar atpaþinti aplinkos objektus. Vieno operuoto paciento, 45 metø vyro ið Suomijos, regëjimas taip pagerëjo, kad jis net negali bûti laikomas neregiu teisine prasme. Pasak tyrëjø grupës vadovo Eberharto Zrennerio, ðio paciento, vardu Miika, atvejis árodë, jog optiniai protezai gali bûti tokie veiksmingi, kad gali visiðkai gràþinti regëjimà. Vokieèiø chirurgai á paþeistas pacientø tinklainës sritis ásodindavo 3x3 mm dydþio mikroschemas su daugiau nei 1500 fotoelementø.
Viena tokia operacija trunka 4 valandas. E. Zrennerio teigimu, tinklainës implantai gerai toleruojami, iki ðiol nebuvo pastebëta jokiø uþdegimo poþymiø.

Kitàmet vokieèiø chirurgai planuoja pradëti operacijas, kuriø metu pacientams bus implantuojamos naujos bevielio ryðio galimybæ turinèios mikroschemos, kurios galës nuolatinai bûti tinklainëje. Kol kas, laikantis universiteto medicinos etikos komiteto reikalavimø, praëjus kelioms savaitëms po pirmøjø eksperimentiniø tinklainës protezø ásodinimo operacijø, mikroschemos ið pacientø akiø turi bûti iðimtos.

Balsas.lt