Bioninës akys akliesiems gràþina regëjimà
Para milja· 2010 01 09 15:54:05
D. Britanijoje atlikta operacija gràþino daliná regëjimà vyrui, kuris 30 metø buvo visiðkai aklas, praneða „The Telegraph“. Praneðama, kad 73 metø pacientas, kurio pavardë neskelbiama, prieð 7 mënesius buvo operuotas Moorfieldso akiø klinikoje Londone. Tai jau treèiasis pacientas D. Britanijoje, kuriam buvo implantuota bioninë akis.

Ronu vadinamas vyras apako bûdamas keturiasdeðimties, kai susirgo pigmentiniu retinitu. Anksèiau visiðkai aklas vyras dabar gali áþvelgti kelio þenklus, skiria ávairius pilkos spalvos atspalvius. Pasak Rono þmonos, jis jau gali savarankiðkai atlikti nesudëtingus namø ruoðos darbus – iðrûðiuoti skalbinius, naudotis skalbykle, netrukus ketina pradëti lyginti. Nors jo regëjimas netapo normalus, po operacijos vyras gali atskirti spalvotus daiktus nuo nespalvotø ir, pavyzdþiui, iðrûðiuoti baltas, pilkas ir juodas kojines.

Bioninë akis veikia naudodama specialiuose akiniuose ámontuotà vaizdo kamerà, kuri bevielá signalà siunèia á imtuvà ir akyje implantuotà elektrodø skydelá. Mokslininkai tikisi, kad tobulinant bioninës akies technologijà jiems pavyks pasiekti, kad visiðkai akli pacientai ateityje ne tik galës skaityti, bet net ir geriau matyti uþ kai kuriuos normalaus regëjimo þmones. Jø teigimu bioninë akis gali bûti naudojama visais atvejais, kai regos nervas yra fiziðkai nepaþeistas.

Balsas