KMUK atlikta pirmoji Lietuvoje ragenos protezavimo operacija
Para milja· 2010 01 09 16:22:09
Operavo Akiø ligø klinikos vadovas prof. Vytautas Jaðinskas kartu su akiø ligø gydytoja ið Harvardo universiteto Akiø ligø klinikos Ûla Viðomirskyte - Jurkûnas. Operuoti du pacientai: apakæ po cheminio bei terminio nudegimo ir jau daugelá metø nematæ suþeista akimi.
Operacijos metu jiems ádëtas ragenos protezas (keratoprotezas) Bostonas 1, kuris yra gaminamas Harvardo universitetinëje Akiø ligø klinikoje. Tris protezus KMUK Akiø ligø klinikai padovanojo keratoprotezø pradininkas, prof. Claes Dohlmane ið Harvardo universitetinës Akiø ligø klinikos. Pasak prof. V. Jaðinsko, keratoprotezas reikalingas tuomet, kai negalima áprastinë donorinës ragenos transplantacija.
Tokiø pacientø skaièius yra sàlyginai nedidelis, taèiau keratoprotezavimo operacija ðiems pacientams yra paskutinë galimybë atgauti regëjimà. „Ragena yra skaidri, tai iðorinis permatomas akies sluoksnis. Kai ji susidrumsèia, þmogus nebemato. Ragenos drumsèiø prieþastys ávairios: degeneracinës ligos, infekcijos, taip pat ir dël traumos, terminiai ir cheminiai nudegimai, kaip buvo operuotø pacientø atveju. Kai ragenos liga yra paþengusi, áprasta donorinës ragenos transplantacija negalima dël grubiø akies obuolio dangalø pakitimø. Iðeitis lieka tik viena – ragenos protezas, todël mes esame dëkingi prof. C. Dohlmane uþ neákainojamà dovanà Lietuvos pacientams“ – teigia prof. Vytautas Jaðinskas.

Pasak profesoriaus, pacientai ðiai operacijai buvo kruopðèiai atrinkti, o pati operacijos technika labai sudëtinga: operuojama ir katarakta, modifikuojama rainelë, o keratoprotezas tvirtinamas pirma implantavus donoro ragenà, nes paciento ragena dël traumos ar ligos bûna iðplonëjusi. Po ðios operacijos reikalinga speciali ilgalaikë oftalmologo prieþiûra. „Taip pat dëkojame Nacionaliniam organø transplantacijos biurui uþ galimybæ áveþti keturias donorines ragenas, nes be jø nebûtume galëjæ atlikti keratoprotezavimo operacijø“- kalbëjo prof. V. Jaðinskas. Abu operuoti pacientai jauèiasi gerai, jau pirmà dienà po operacijos operuotomis akimis pradëjo matyti.

vtv