Organizmo valymas augalais
Para milja· 2010 02 06 20:15:45
Bendrosios toksinø ðalinimo dietos yra naudingos, taèiau ne taip aktyviai stimuliuoja kepenis, plauèius ir inkstus. Jei norite sustiprinti tam tikrø organø veiklà, iðbandykite augalus ir jø derinius. Augalai, þolelës naudingi ir tuo, kad aprûpina organizmà vitaminais, mineralais ir enzimais.

Ðtai sàraðas augalø, skirtø tam tikrø organø veiklai skatinti.

Kepenys:
kiaulpienës, burokai, kerpsamanës, petraþolës, duobës, berþo lapai, ramunëlës, usnys, vaistinës ðventagarðves, paprastosios rykðtenës.

Inkstai:
miltinës meðkauogës, petraþolës, kiaulpienës, kadagio uogos, vaistinës svilaroþes, imbieras, kininiai skuduèiai, kedro uogos.

Plauèiai:
taukës, vaistinës svilaroþes, tûbës, vikðnos, vaistinës putokðlës, efedros.

Naudingiausia vaistiniø augalø vartojimà derinti su sveika mityba. Nëra prasmës valyti kepenis, jei þarnynas prikimðtas greito, perdirbto maisto.

Organizmo valymo dietos yra veiksmingos ir be þoleliø, taèiau jei norite stipresnio, greitesnio efekto, átraukite ir jas. Tai padës stimuliuoti ðalinimo organus. Vaistinius augalus galima vartoti arbatø, milteliø, ekstrakto pavidalais. Kapsulæ su milteliais patartina iðgerti valgant. Ekstraktai daþniausiai gaunami ið specifiniø þoleliø, taèiau jø gamybai naudojamas alkoholis, kurio reikëtø vengti. Lengviausia organizmà valyti geriant arbatas. Jø bûna ir karèiø, ir ðvelnaus, gaivaus skonio. Eksperimentuokite, kol atrasite mëgstamiausias. Arbatø galima nusipirkti arba susidþiovinti patiems. Organizmo valymo augaliniais preparatais pavyzdys: Vos pabudæ iðgerkite stiklinæ vandens su ðaukðteliu obuoliø acto ir ðaukðteliu medaus. Dar po kiek laiko iðgerkite stiklinæ vandens su gysloèio (Psyllium Husk) milteliais. Paskui iðgerkite dar vienà stiklinæ vandens. Valgydami iðgerkite kepenis valanèios arbatos. Tarp valgymø gerkite kepenims naudingø arbatø, pavyzdþiui, kiaulpieniø, saldymedþio, imbiero, pankolio. Kad pasiektumëte geriausiø rezultatø, stenkitës kuo sveikiau maitintis.

Á organizmo valymà turëtø áeiti ir odos valymas, nes per jà irgi ðalinasi toksinai. Su prakaitu per poras iðeina sunkieji metalai. Pasikaitinkite suomiðkoje ar garinëje pirtyje - pasiðalins ðlakai, jausitës þvalesni ir sveikesni. Árodyta, kad odos prakaito liaukos gali iðvalyti organizmà taip pat efektyviai, kaip vienas (ar abu) inkstai. Todël nepamirðkite odos. Jos valymas dar naudingesnis, jei negaluoja inkstai. Nenaudokite kûno prieþiûros priemoniø, kuriose yra chemikalø. Jie per odà patenka á organizmà ir apkrauna kepenis. Daugelis mûsø nepastebime ðiø chemikalø poveikio, nes mûsø kepenys sugeba su jais susidoroti. Taèiau sveikatai bus labai naudinga, jei áprastà ðampûnà, muilà, odos prieþiûros priemones pakeisite natûraliomis.

Odà valyti gana paprasta. Kas dienà nusimaudykite po duðu, naudodami natûralø muilà. Odà tepkite tik natûraliais aliejais ir kitomis natûraliomis priemonëmis. Sveikatai átakos turi net mûsø dëvimi drabuþiai. Sintetiniai nesugeria toksinø, todël vilkëkite natûralius audinius, pavyzdþiui, medvilnæ. Pilingu paðalinsite negyvas odos làsteles ir atversite poras. Iðsimaudæ energingai pasitrinkite rankðluosèiu, kol paraus oda. Nepamirðkite jø daþnai keisti, nes juose prisikaupia toksinø. Oda sudaryta daugiausiai ið riebalø, todël pamaitinkite jà aukðèiausios kokybës aliejumi.

Toksinus ðalinanti vonios procedûra

Prileiskite vonià vandens, áberkite ½ stiklinës sodos, ½ stiklinës Epsom druskos arba ½ stiklinës jûros druskos ir pamirkite 10-15 min. Nutrinkite odà pamuiluota natûralaus pluoðto kempine. Per kelias minutes vanduo ágaus drumzlinà atspalvá. Tai dël sunkiøjø metalø. Procedûrà atlikite kartà per savaitæ, kai valote organizmà, ir kartà per mënesá po jos.

Delfi