Temos pavadinimas: Slauga :: Slaugytojos atlyginimas

Para vildra· 2014 02 12
#2

Þinoma, kad ne. Kà èia ir bekalbëti, kai slaugytoja á rankas gauna 1000 lt dirbdama uþ etatà. Taip mûsø valstybë (kokia èia valstybë, nebëra valstybës) ávertina mûsø darbà. Savo darbà tai jie ásivertina gerai. O mes to pasidaryti negalime. Mes ne valstybës tarnautojai... Uþ tai jaunimas baigæs mokslus ir iðvaþiuoja á uþsienius, ar gi èia gali jaustis oriai þmogumi gaudamas toká atlyginimà. O tie kas dirba, tai dirba per kelis darbus, laksto ið vieno darbo á kità, kad tik kaþkiek uþsidirbti pinigëliø savo ðeimoms, kad þmoniðkiau gyventi, sudurti galà su galu. Taip kad p. Andriukaiti, pasiþiûrëkite kokie mûsø atlyginimai, juos padarykite normaliais, kaip visoje Europoje, tada mes ir dirbsime viename darbe ir dþiaugsimës darbu bei gyvenimu.