2024 04 19 11:36:47
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nari apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galtumte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
Osteoporozë ir griuvimai
blank.gif

Griuvimai yra svarbûs kaip kaulø lûþumà lemiantis veiksnys. Griuvimai yra pavojingi bet kokiame amþiuje, taèiau ypaè þmogui senstant.

Griuvimø prieþastys: amþius, nervø ligos, pëdø pakenkimai, alpimai, regos sutrikimai, vaistai, aplinkos faktoriai.

Dël amþiaus sutrinka eisena ir pusiausvyra. Seniems þmonëms sumaþëja raumenø jëga, jiems sunkiau yra iðlaikyti laikysenos stabilumà.

Griuvimams átakos turi nervø ligos, tokios kaip Parkinsono liga, galvos smegenø infarktas, kaklo spondiliozës (kaklo slanksteliø iðkrypimas), kuriø pasekmëje sutrinka eisena ir pusiausvyra.

Skausmingos nuospaudos, pëdø sànariø deformacijos dël artrozës yra daþnos griuvimø prieþastys. O netinkamo dydþio ir formos avalynë padidina griuvimø rizikà. Paskaièiuota, kad 4 - 8 % griuvimø bûna dël trumpo sàmonës netekimo - alpimo, kurie gali ávykti dël staigaus kraujo spaudimo pakilimo ar nukritimo, pavalgius, po stipraus kosulio, pasituðtinus ar pasiðlapinus.

Su amþiumi regëjimas silpsta. Tai netiesiogiai didina griuvimø rizikà.

Vartojant psihotropinius vaistus, silpnëja dëmesys ir màstymas, antidepresantai gali sumaþinti kraujo spaudimà, neteisingai vartojami diuretikai verèia pacientà keltis naktá, o tai didina griuvimø pavojø.

Pagyvenæ þmonës daþniausiai griûna savo namuose (lipant laiptais, keliantis ið lovos, siekant aukðtai padëto daikto, dël slidþiø grindø, kilimø), todël aplinkos faktoriai turi didelæ átakà griuvimø rizikoje.

blank.gif
blank.gif blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirote slaptaod?
Praykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
aukykla
blank.gif
Nordami rayti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijung vartotojai
blank.gif Prisijung sveiai: 1

Prisijung nariai: 0

I viso nari: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Ukrauta per 0.40 sekundes 347,929 unikals lankytojai 2008 MILJA Theme Nautica by Harly