2020 01 22 10:13:38
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nari apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galtumte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
Po 55 m. amerikietis atgavo regëjimà
blank.gifAmerikietis, per nelaimingà atsitikimà prieð 55 metus praradæs regëjimà deðine akimi, vël puikiai mato, skelbia þurnalas „Journal of Medical Case Reports“.
articles: blind_speed_450.jpg
Pacientus buvo aðtuoneri, kai vaikui á aká pataikë akmuo – nuo smûgio atðoko akies tinklainë. Kai tinklainë nuo akies atitrûkusi ilgà laikà, jai gali bûti padaryta nebeatitaisoma þala. Taigi, tinklainæ pritvirtinus atgal tikra nëra garantijos, kad þmogus vël matys.

Gydytojai dþiaugiasi, nes esà tai pirmasis kartas medicinos istorijoje, kai rega atkurta po tokios ilgos pertraukos. Vyrui buvo 63 metai, kai jis kreipësi á Niujorko akiø ir ausø ligø centrà, vyras skundësi akies skausmu ir paraudimu. Medikai nustatë, kad labai pakilæs vyro deðiniosios akies spaudimas, akis kraujuoja. Po to, kai medikai aká iðplovë ir skyræ vaistø, uþkirtusiø kelià formuotis naujoms kraujagyslëms, vyras deðiniàja akimi pradëjo matyti ðviesos ðaltiná. Prieð tai vyras paþeistàja akimi nematë visiðkai nieko. Tuomet medikai nusprendë pabandyti ið naujo prijungti tinklainæ. Operacija buvo labai sëkminga – pacientas vël mato deðiniàja akimi. „Kiek mums þinoma, tai pirmasis kartas, kai po tokio ilgo laiko gràþinus á vietà tinklainæ, pavyksta pacientui gràþinti regëjimà“, - sakë gydytoja Olusola Olawoye. „Tai ne tik be galo dþiugi mûsø pacientui, taèiau viltis kitiems ligoniams, nebesitikintiems iðvysti dienos ðviesà. Ypaè turint omenyje pasiekimus kamieniniø làsteliø tyrimo sferoje“, - mano ekspertë.

delfi
blank.gif
blank.gif blank.gif
Reitingai
blank.gif
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba usiregistruoti.

Nra reiting.
blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirote slaptaod?
Praykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
aukykla
blank.gif
Nordami rayti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijung vartotojai
blank.gif Prisijung sveiai: 1

Prisijung nariai: 0

I viso nari: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Ukrauta per 0.13 sekundes 255,262 unikals lankytojai 2008 MILJA Theme Nautica by Harly