2024 04 19 11:20:57
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nari apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galtumte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
Bioninës akys akliesiems gràþina regëjimà
blank.gifD. Britanijoje atlikta operacija gràþino daliná regëjimà vyrui, kuris 30 metø buvo visiðkai aklas, praneða „The Telegraph“. Praneðama, kad 73 metø pacientas, kurio pavardë neskelbiama, prieð 7 mënesius buvo operuotas Moorfieldso akiø klinikoje Londone. Tai jau treèiasis pacientas D. Britanijoje, kuriam buvo implantuota bioninë akis.

Ronu vadinamas vyras apako bûdamas keturiasdeðimties, kai susirgo pigmentiniu retinitu. Anksèiau visiðkai aklas vyras dabar gali áþvelgti kelio þenklus, skiria ávairius pilkos spalvos atspalvius. Pasak Rono þmonos, jis jau gali savarankiðkai atlikti nesudëtingus namø ruoðos darbus – iðrûðiuoti skalbinius, naudotis skalbykle, netrukus ketina pradëti lyginti. Nors jo regëjimas netapo normalus, po operacijos vyras gali atskirti spalvotus daiktus nuo nespalvotø ir, pavyzdþiui, iðrûðiuoti baltas, pilkas ir juodas kojines.

Bioninë akis veikia naudodama specialiuose akiniuose ámontuotà vaizdo kamerà, kuri bevielá signalà siunèia á imtuvà ir akyje implantuotà elektrodø skydelá. Mokslininkai tikisi, kad tobulinant bioninës akies technologijà jiems pavyks pasiekti, kad visiðkai akli pacientai ateityje ne tik galës skaityti, bet net ir geriau matyti uþ kai kuriuos normalaus regëjimo þmones. Jø teigimu bioninë akis gali bûti naudojama visais atvejais, kai regos nervas yra fiziðkai nepaþeistas.

Balsas
blank.gif
blank.gif blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirote slaptaod?
Praykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
aukykla
blank.gif
Nordami rayti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijung vartotojai
blank.gif Prisijung sveiai: 1

Prisijung nariai: 0

I viso nari: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Ukrauta per 0.52 sekundes 347,919 unikals lankytojai 2008 MILJA Theme Nautica by Harly