2024 04 19 10:40:01
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nari apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galtumte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
Osteoporozës diagnostika
blank.gif

Osteporozei nustatyti galima iðskirti du tikslus:
nustatyti kaulø mineralino tankio sumaþëjimà bei nustatyti kaulinio audinio apykaitos biocheminius þymenis.

Siekiant pirmojo tikslo, t.y. nustatyti kaulø mineralinio tanká, Tamulaitienë M. rekomenduoja:
♦ numatyti kaulø lûþius – ávertinti tiriamo asmens bûsimø lûþiø rizikà,
♦ vertinti kaulø mineralinio tankio pokyèiø kaità (gydymo poveiká, ligos eigà, kitø veiksniø ar ligø átakà).

Osteoporozë daþniausai diagnozuojama jau ávykus kaulø lûþiui. Todël visas dëmesys turi bûti sutelktas á ankstyvà ligos diagnostikà, ávertinant rizikos veiksnius ir esant reikalui rekomenduojant atlikti tyrimus. Ankstyva osteoporozës diagnostika yra svarbi dël didëjanèio osteoporozës paplitimo ir su tuo susijusiu sergamumu bei mirtingumu. Maþëjanti kaulø masë yra pagrindinis ankstyvas ligos poþymis. Maþëjanèios kaulø masës rodiklis yra kaulø mineralinis tankis. Jo ávertinimas leidþia laiku imtis profilaktikos priemoniø arba pradëti gydyti. Osteoporozë diagnozuojama nustaèius kaulø mineralinio tankio (KMT) sumaþëjimà. Maksimalus kaulø tankis ir masë yra apie 30 - 35 metus. Vëliau ji pradeda maþëti, kaulai retëja, tampa trapûs, lengvai lûþta.

KMT – tai kalcio ir fosforo druskø kiekis kaule. Kaulø mineralinio tankio tyrimo – osteodensitometrijos – duomenimis tikslinama osteoporozës diagnozë ir vertinama kaulø lûþiø rizika. Densinometrijos bûdu nustaèius tiriamojo paciento KMT gautas dydis lyginamas su vidutine norma ir apskaièiuojamas rodiklis - T lygmuo (1 lentelë).

T lygmuo – tai tiriamojo paciento KMT nuokrypis, iðreikðtas standartiniø nuokrypiø skaièiumi nuo maksimalaus jaunø sveikø tos paèios lyties asmenø kaulø mineralinio tankio vidurkio.

1 lentelë. PSO rekomenduojami diagnostiniai osteoporozës kriterijai (1994 m.) (pgl. Tamulaitienë M.)

Normali kaulø masë T lygmuo yra tarp +1 ir -1
Osteopenija T lygmuo yra tarp -1 ir -2,5
Osteoporozë T lygmuo yra maþesnis negu -2,5
Sunki osteoporozë T lygmuo yra maþesnis negu -2,5 ir lûþæs vienas ar daugiau kaulø

 

Osteoporozës diagnostikos pagrindiniai metodai yra kaulø mineralinio tankio nustatymas bei kaulinio audinio apykaitos biocheminiai þymenys.

Kaulø mineralinio tankio nustatymo metodai

♦ Dvisrautë radioabsorbciometrija (DEXA) – kompiuterio valdomas rentgeno spindulys skenuoja kaulus, nustatomas kaulø tankis gramais kvadratiniame centimetre bet kurioje kûno vietoje. Tyrimo trukmë 2 - 4 min., apðvita – 1-5 mSv, tikslumas – 1 - 2 % paklaida. Ðis tyrimas yra paprastas ir neskausmingas. Tai nedidelës energijos rentgenologinis tyrimas. Ðlaunikaulio ir stuburo kaulø mineralinio tankio pasiskirstymas, atliktas DEXA metodu, pavaizduotas 1 ir 2
paveiksluose.

♦ Kiekybinë kompiuterinë tomografija - jos metu nustatomas KMT gramais kubiniame centimetre bet kurioje kûno vietoje. Tyrimo tikslumas – 2 - 4 % paklaida, apðvita – 50 mSv, trukmë – 15 min.

♦ Ultragarsinës densitometrijos metu kulnakaulyje, girnelëje ar stipinkaulyje iðmatuojamas ultragarso sklidimo greitis, bangos silpnëjimas ir pagal tam tikrà formulæ apskaièiuojamas kaulo standumas. Tyrimo metu atskirai tiriami akytasis ir þievinis kaulai, tai nejonizuojantis tyrimo metodas. Taèiau tyrimas maþai tikslus, tiriami tik periferiniai pavirðiniai kaulai. Kiti ðaltiniai papildomai iðskiria ðiuos KMT nustatymo metodus, kuriø skyrimas priklauso nuo tyrimo tikslo:

♦ Dvigubos fotonø absorbciometrijos tyrimo metodà, kurio metu KMT nustatomas gramais kvadratiniame centimetre bet kurioje kûno vietoje. Tikslumas 2 - 6 %, trukmë – 20 min ir daugiau, apðvita – 5 mSv .

♦ Radiografinë absorbciometrija, kurios metu plaðtakø rentgenograma atliekama naudonat graduotà aliumininá standartà, po to kompiuteriu skaièiuojamas KMT. Tikslumas – 2 % paklaida. Apðvita – 5 mSV.

♦ Paprastoji fotonø absorbciometrija, paprastoji rentgeno absorbciometrija. Nustatomas periferiniø dilbio ir kulno KMT, patalpinus galûnæ á vandená. Kaulø masë iðreiðkiama gramais centimetre. Tikslumas 1 - 2 % paklaida. Apðvita – 1 mSv.


Vilniuje kaulø mineralinio tankio matavimai atliekami Nacionaliame osteoporozës centre, Þygimantø g. 9, tel. 8 (5) 2685454, Vilniaus universitetinës ligoninës Santariðkiø klinikos Radiologijos centre, Santariðkiø g. 2, tel. 8 (5) 2365176.

Kaulinio audinio apykaitos biocheminiai þymenys

Osteoporozei diagnozuoti atliekami ir kiti kraujo bei ðlapimo tyrimai:

♦ Kaulinio audinio apykaitos biocheminiai þymenys, atspindintys kaulinio audinio formavimàsi (osteokalcinas, kaulø ðarminë fosfatazë, I tipo prokalogeno C- ir N- propeptidai);

♦ Kaulinio audinio apykaitos biocheminiai þymenys, atspindintys kaulinio audinio rezorbcijà (piridinolinas ir deoksipiridinolinas, hidroksiprolinas, tartratui atspari rûgðti fosfatazë, I tipo kolageno C- ir N- telopeptidai, kaulø sialoproteinai);

♦ Kaulinio audinio apykaitos biocheminiai þymenys, kurie nustato osteoporozës tipà ir patogeniná mechanizmà (hormonai (estrogenai, paratiroidinis ir tiroidinis hormonai), kalcio, magnio bei fosforo kiekis kraujo serume, ðlapime bei paros ðlapime). Tiriant biocheminius kaulinio audinio þymenis ir kaulø mineraliná tanká gaunama patikimesnë informacija apie galimø lûþimø rizikà bei taikomo gydymo efektyvumà.

Kaulø mineralinio tankio tyrimo atlikimo indikacijos

Kaulø mineralinio tankio tyrimo atlikimui iðskiriamos ðios indikacijos:
visos iki 65 m. pomenopauzinio amþiaus moterys, kurioms bûdingas bent vienas osteoporozës rizikos veiksnys (ðlaunikaulio lûþiai ankstesniø giminës kartø moterims, sëdimas gyvenimo bûdas, ilga imobilizacija, intensyvus rûkymas, maþai kalcio turinti dieta, menkas kûno sudëjimas);
65 m. ir vyresnio amþiaus moterys; moterys, kurioms po menopauzës lûþo kaulai; moterims, ilgai vartojusioms pakaitinæ hormonø terapijà; ankstyva menopauzë, iki 45 m.;
uþsitæsusi amenorëja, trunkanti ilgiau nei metus iki menopauzës; esant pirminiam hiperparatiroidizmui; esant pirminiam vyrø hipogonadizmui;
ilgai vartojusiems gliukokortikoidus.
Kitø ðaltiniø duomenimis – SIMIA – rekomenduojama atlikti kaulø mineraliná tanká esant ðioms retesnëms indikacijoms:
1) ligos ir veiksniai: organø transplantacija; lëtinis inkstø nepakankamumas; Kuðingo sindromas; virðkinamojo trakto ligos: celiakija, opinis kolitas, Krono liga, bûklë po skrandþio rezekcijos, sunkus laktozës netoleravimas, jei pacientas nevartoja kalcio; lëtinës kepenø ligos; reumatoidinis atritas ir su juo susijusios ligos; vartojami vaistai: fenitoinas, karbamazepinas, didelë tiroksino dozë , ilgalaikë heparino terapija;
2) ûgio sumaþëjimas (> 4-5 cm), krûtininë kifozë.

blank.gif
blank.gif blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirote slaptaod?
Praykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
aukykla
blank.gif
Nordami rayti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijung vartotojai
blank.gif Prisijung sveiai: 1

Prisijung nariai: 0

I viso nari: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Ukrauta per 0.44 sekundes 347,895 unikals lankytojai 2008 MILJA Theme Nautica by Harly