2024 04 19 09:52:48
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nari apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galtumte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
Osteoporozës paplitimas
blank.gif

Osteoporozës komplikacijø kaulø lûþiø skaièius didëja su amþiumi, moterims daþniau negu vyrams. Pasaulyje osteoproze serga apie 210 mln. þmoniø. Paskaièiuota, jog osteoporozës komplikacijos ðlaunikaulio lûþiø dël skaièius nuo 1,66 mln. per metus (1990 m.) iðaugs iki 6,26 mln. kaulø lûþiø 2050 metais.


Europos Sàjungos ðalyse kasmet 400000 moterø patiria ðlaunikaulio lûþá dël osteoprozës. Tyrimai rodo, kad vyresniems kaip 50 metø asmenims kasmet padidëja lûþiø rizika: moterims 15 %, vyrams 5,4 % per kiekvienus metus. Kaulø lûþiai pavojingi ne tik sveikatai, bet ir gyvybei: mirðtamumas dël ðlaunikaulio kaklelio lûþio yra apie 20 % per pirmuosius metus, o apie 50 % iðgyvenusiø asmenø tampa neágaliais, pablogëja jø gyvenimo kokybë. Vienas ið keturiø ðlaunikauliø lûþiø tenka vyrams, o sergamumas, mirtingumas bei savarankiðkumo netekimas lûþiø atvejais toks pats kaip ir moterø. Yra paskaièiuota, kad mirðtamumas dël osteoporozinio ðlaunikaulio kaklelio lûþio ir insulto yra beveik vienodas (1 lentelë).

1 lentelë. Mirðtamumas dël osteoporoziniø ðlaunikaulio lûþio ir insulto 100 000 vyresniø nei 65 metø amþiaus moterø (pgl. Visokinskas A., Knaðienë J.)

Ðalis Osteoporoziniai ðlaunikaulio lûþiai Insultas
Ðvedija 163 154
Danija 135 180
Vokietija 163 190


Lietuvoje serganèiøjø osteoporoze yra apie 250000 þmoniø. Vilniaus VðÁ „Ðeðkinës poliklinikoje“ ið 98320 prisiraðiusiøjø pacientø penkeriø metø laikotarpyje osteoporozës atvejø skaièius nuo 146 (2000 m.) iðaugo iki 310 (2005 m.) (þr. 2 lentelë).

2 lentelë. Osteoporozës atvejø skaièius 2000-2005 m.m.
VðÁ Ðeðkinës poliklinika

Metai Moterys Vyrai Viso
2000 134 12 146
2001 139 9 150
2002 139 9 148
2003 198 5 203
2004 286 10 296
2005 299 11 310

Dël demografiniø procesø (ilgëjanèios gyvenimo trukmës, auganèio ekonominio lygio) ypaè didëja pagyvenusiø þmoniø populiacija. Osteoporoze serga 25 % vyresniø kaip 70 metø moterø ir 20 % vyrø. Osteoporozës atvejø daugëja tiek moterø, tiek vyrø tarpe. Taigi osteoporozë tampa svarbia medicinine, socialine ir ekonomine problema.

blank.gif
blank.gif blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirote slaptaod?
Praykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
aukykla
blank.gif
Nordami rayti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijung vartotojai
blank.gif Prisijung sveiai: 1

Prisijung nariai: 0

I viso nari: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Ukrauta per 0.55 sekundes 347,875 unikals lankytojai 2008 MILJA Theme Nautica by Harly