2024 04 19 11:15:56
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nari apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galtumte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
Akliesiems padeda lytëjimas ir klausa
blank.gif

Lietuvos akløjø ir silpnaregiø sàjungos duomenimis, ðiuo metu Lietuvoje gyvena virð 7 tûkst. regëjimo negalià turinèiø þmoniø. Psichologiðkai viena ið sunkiausiø negaliø yra aklumas. Þmogui, kuris staiga netenka regëjimo, sunku sugráþti á

áprastà gyvenimà ir prisitaikyti prie pasikeitusiø aplinkybiø. Tifloreabilitologø teigimu, labai svarbu ðiems ligoniams po pirminës pagalbos suteikti reabilitaciná gydymà. „Kiekvienam neregiui ar silpnaregiui bûtina ir medikø konsultacija, ir palaikomoji reabilitacija. Akis - jutimo organas, kuris þmogui teikia daugiausiai informacijos ir padeda palaikyti ryðá su iðoriniu pasauliu. Todël labai svarbu, kad regëjimo netekæs þmogus jaustøsi stiprus ir sugebëtø ne tik su tuo susitaikyti, bet ir padëti pats sau“,- patikino Palangos poilsio namø „Baltija“ reabilitacijos centro akiø gydytoja Jûratë Marija Kaminskienë.

Medicininë ir socialinë reabilitacija

Poilsio namø „Baltija“ reabilitacijos centras, esantis Palangoje, - vienintelë gydymo ástaiga Lietuvoje, á kurià reabilitacijai gali atvykti þmonës, turintys regëjimo negalià. Centras nuo 1997 metø priima akluosius ir silpnaregius, turinèius I-àjà ir II-àjà invalidumo grupes. Èia jiems taikoma reabilitacinis gydymas ir palaikomoji reabilitacija. Reabilitacinis gydymas skiriamas esant ûmiam regëjimo sutrikimui ar ûmiai silpnaregystei. Ligoniai atvyksta su gydytojø siuntimais. Visas gydymo iðlaidas padengia Valstybinë ligoniø kasa. Su silpnaregiais bei aklaisiais dirbanti gydytoja pastebi, kad kasmet vis maþiau ligoniø, turinèiø regos negalià, atvyksta á centrà. Anksèiau atvykdavo apie 150 pacientø per metus, o ðiemet per 9 mën. - tik 69. Liûdniausia tai, kad daþnai neturi galimybës atvykti kà tik apakæ jauni þmonës. Jie tiesiog negauna gydytojo

siuntimo. Gydytojos teigimu, staiga regos netekusiems darbingo amþiaus þmonëms yra bûtina medicininë ir tifloreabilitacinë pagalba. Tokiems ligoniams ne maþiau svarbi èia teikiama psichologo pagalba. Þmogus, pabuvæs reabilitacijos centre, paprastai atsikrato niûriø minèiø, þino, kur kreipsis gráþæs á namus, kà darys, kur stos mokytis, kuria planus apie tolimesná savo gyvenimà.


Akliesiems padeda lytëjimas ir klausa

Veikla, kuri sveikam þmogui yra paprasta ir nesudëtinga, silpnaregiui ar aklajam sukelia didþiuliø problemø. Pastatas, kuriame ásikûræs reabilitacijos centras, yra pritaikytas neregiams. Reabilitacijos centre yra daugybë orientyrø, kurie padeda nepasiklysti. Pasak J.M.Kaminskienës, akliesiems judëti padeda kiti pojûèiai – klausa, uoslë, lytëjimas. Geltona– pati intensyviausia spalva, kurià mato silpnaregiai bei ðviesos pojûtá turintys aklieji, todël reabilitacijos centro laiptinës þymimos ryðkiai geltona spalva. Stiklinës durys apklijuotos ryðkiais kvadratais, kurie áspëja apie kliûtis.

Ant laiptø turëklø bei lifte yra iðkiliø metaliniø detaliø, kurios padeda nesupainioti aukðtø. Atrasti kabinetus pagelbsti dideliais iðkiliais skaièiais suþymëti kambariø numeriai. Netekusiems regos þmonëms reabilitacijos centras padeda sugráþti á normalø gyvenimà: vaikðèioti, valgyti, dirbti ávairius buities darbus. Kiekvienam pacientui reikia skirtingo laiko tarpsnio apsiprasti su negalia ir padëti paèiam sau atsitiesti.

Skiriamos specialios procedûros

Ligoniams, turintiems regos negalià, taikomos ávairios procedûros, pavyzdþiui, kineziterapija specialioje grupëje, smegenø ir akiø kraujotakos gerinimas magneto lazerio procedûra.
Poilsio namø „Baltija“ reabilitacijos centro pacientams ypatingai padeda ðviesos terapija, atliekama vieninteliu spektrokvantinës terapijos aparatu Lietuvoje.

Ðis aparatas padeda ðviesai per aká patekti á regos centrà. Po ðviesos terapijos silpnaregiai
ima daug ryðkiau matyti daiktø kontûrus ir spalvas.

Masaþai ir sprando stimuliavimas aktyvina galvos kraujotakà ir gerina regëjimà.
Pacientams padeda ir raminanèiai veikianèios vonios. Dël ávairiø procedûrø sustiprëja þmogaus organizmas, todël pagerëja ir rega. „Á reabilitacijos centrà atvaþiuoja labai ávairiø þmoniø: jaunø ir pagyvenusiø, nematanèiø ir silpnaregiø, turinèiø ðià negalià seniai ar netekusiø regëjimo prieð mënesá.

Mûsø centras yra vienas moderniausiø Lietuvoje, kuriame akliesiems ir silpnaregiams efektyviai taikomi naujausi gydymo metodai. Nors sugràþinti prarastà regëjimà beveik neámanoma, taèiau siekiama visomis ámanomomis priemonëmis iðsaugoti tai, kas yra likæ“, - patikino poilsio namø „Baltija“ reabilitacijos centro gydytoja J.M.Kaminskienë.

Zebra

blank.gif
blank.gif blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirote slaptaod?
Praykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
aukykla
blank.gif
Nordami rayti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijung vartotojai
blank.gif Prisijung sveiai: 1

Prisijung nariai: 0

I viso nari: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Ukrauta per 0.56 sekundes 347,912 unikals lankytojai 2008 MILJA Theme Nautica by Harly