2024 04 19 10:38:45
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nari apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galtumte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
Sveikatos prieþiûros plane – fiksuotas gimdymø ir operacijø skaièius
blank.gif

Sveikatos apsaugos viceministrë Nora Ribokienë Seimo sveikatos reikalø komiteto, medikø profesiniø bendrijø, didþiøjø ðalies gydymo ástaigø atstovams pristatë Sveikatos sistemos pertvarkos ir plëtros priemoniø planà. Jame numatyti konkreèios priemonës pertvarkai ágyvendinti, terminai ir vykdytojai.

Sveikatos apsaugos ministro ásakymu sukurta darbo grupë Sveikatos sistemos metmenø ágyvendinimo veiksmø planui parengti, kuriai vadovauja viceministrë N. Ribokienë, posëdyje taip pat aptarë stacionariniø sveikatos prieþiûros paslaugø teikimo kriterijus.

Kaip pagrindiniai kriterijai siûlomi gimdymø ir operacijø skaièius per metus. Pagal juos siûloma, kad paslaugas teiktø tie ligoniniø gimdymo skyriai, kuriuose registruojama 300 gimdymø per metus, o chirurgines – atliekantys po 1100 didþiøjø operacijø per metus.

Taip pat numatomi papildomi kriterijai: didþiøjø operacijø nakties metu skaièius per metus, atstumas iki artimiausios Regiono ligoninës, padalinio veiklos ekonominis efektyvumas, þmogiðkieji iðtekliai. Darbo grupës, kurià sudaro Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) specialistai, Valstybinës ligoniø kasos, gydymo ástaigø atstovai, nariai iki ð.m. rugpjûèio 6 d. pateiks pasiûlymus, pastabas.

Delfi

blank.gif
blank.gif blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirote slaptaod?
Praykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
aukykla
blank.gif
Nordami rayti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijung vartotojai
blank.gif Prisijung sveiai: 1

Prisijung nariai: 0

I viso nari: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Ukrauta per 0.55 sekundes 347,894 unikals lankytojai 2008 MILJA Theme Nautica by Harly