2024 04 19 10:43:43
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nari apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galtumte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
Osteoporozë
blank.gif

Osteoporozë yra viena ið kaulø metaboliniø ligø, nes sutrinka kaulinio audinio medþiagø apykaita. Osteoporozë - sisteminë kaulø audinio liga, kuriai bûdinga sumaþëjusi kaulø masë, dël ko padidëja kaulø trapumas bei osteoporozës komplikacijø - kaulø lûþiø - rizika. Ðis susirgimas priskiriamas prie endokrininës (vidaus sekrecijos) sistemos ligø. Pasaulinë sveikatos organizacija (PSO) 1993 metais patvirtino osteoporozës apibrëþimà:Osteoporozë yra sisteminë griauèiø liga, kuriai bûdinga maþa kaulø masë ir kaulinio audinio mikroarchitektûros1 pokyèiai, dël to padidëjæs kaulø trapumas ir polinkis lûþti.

Osteoporozës poþymiai

Osteoporozës poþymiai bûtø ðie:
♦Kaulø masës maþëjimas
♦Kaulø lûþiai
♦Kupros formavimasis
♦Ûgio maþëjimas
♦Stuburo iðkrypimas
♦Skausmas

Pagrindinis osteoporozës poþymis – kaulø masës maþëjimas. Pradþioje osteoporozë nesukelia jokiø juntamø poþymiø ir yra neskausminga - „tyli liga“. Tik ligai progresuojant, kai kaulai jau nëra tvirti, ávyksta kaulø lûþis – osteoporozës komplikacija. Daþniausiai lûþta ðlaunikaulio kaklelis, stuburo slanksteliai, þàstikaulis, raktikaulis, rieðo, dubens kaulai. Osteoporoziniams lûþiams bûdinga tai, kad lûþis ávyksta esant net ir neþymiai traumai. Patys pavojingiausi yra ðlaunikaulio virðutinës dalies kaklelio lûþiai. Osteoporoziniai slanksteliø lûþiai nors ir skausmingi daþniausiai lieka nepastebimi. Dël jø sumaþëja ûgis ir pakinta laikysena, susiformuoja kupra, atsikiða pilvas, iðkrypsta stuburas. Skausmas, kaip vienas ið osteoporozës poþymiø, atsiranda lûþus kaului. Skausmingiausi yra rieðo ir ðlaunikaulio lûþiai, kurie sukelia deformacijas ir negalià. Sergant osteoporoze, þmogus gali jausti skausmà dël nuolatinio nugaros raumenø pertempimo. Lûþus slankstelio kaului, jis susiploja, santykinai sutrumpëja nugaros ilgieji raumenys, dël to jie bûna nuolat átempti, pervargsta, tai ilgainiui sukelia lëtiná nugaros skausmà.

Osteoporozës rûðys

Skiriamos dvi pagrindinës osteoporozës rûðys: pirminë ir antrinë osteoprorozë. Pirminë osteoporozë sudaro 95 % ligos atvejø. Ji iðsivysto, kai kaulo netenkama dël normalaus kaulinio audinio persitvarkymo ciklo sutrikimo. 85 % pirminiø osteoporoziø tenka postmenopauzinëms moterims (51-75 gyvenimo metai). Þinomos 3 pirminës osteporozës formos:
juvenilinë osteoporozë, idiopatinë osteoporozë, involiucinë osteoporozë.
♦Juvenilinë osteoporozë bûna iki subrendimo (brendimo amþius - 17-19 gyvenimo metai), sukelta ilgalaikio gliukokortikoidø vartojimo. Ligos eiga gerybinë, sunkiais atvejais gali lûþti ilgieji kaulai ar deformuotis slanksteliai.
♦Idiopatinë osteoporozë diagnozuojama tada, kai nepavyksta nustatyti kaulø retëjimo prieþasties. Ji paprastai pasireiðkia slanksteliø kompresiniais lûþiais. Vyrams ji bûna 10 kartø daþniau negu moterims ir sudaro 30 - 40 % vyrø osteoprozës atvejø.
♦Involiucinë osteoporozë. I tipo, pomenopauzinë osteoporozë vystosi dël estrogenø trûkumo organizme (51-75 gyvenimo metai). Jos metu labiau retëja traberkulinis kaulinis audinys, sàlyginai lëèiau retëjant þieviniam sluoksniui. Daþniausiai lûþta tie kaulai, kuriuose vyrauja trabekulinis kaulinis audinys – dilbio distalinë dalis, stuburo slanksteliai. II tipo, arba senatvinës osteporozës (70 - 85 gyvenimo metai) prieþastys yra vitamino D apykaitos sutrikimas, kalcio absorbcijos sumaþëjimas ir dël to iðsivystæs antrinis hiperparatiroidizmas - paratiroidinio hormono koncentracijos kraujyje padidëjimas. Ðis hormonas didina osteoklastø, vykdanèiø kaulinio audinio rezorbcijà (irimà) kieká. Vitaminas D yra absorbuojamas ið maisto arba veikiant saulës spinduliams sintetinamas odoje. Su amþiumi kraujo plazmoje vitamino D maþëja dël to, kad vartojama maþiau maisto produktø, turinèiø vitamino D. Þarnyne su amþiumi maþëja vitamino D receptoriø, todël sumaþëja vitamino D absorbcija. Dël aktyvaus vitamino D stokos kalcio absorbcija þarnyne taip pat sumaþëja. Kalcio absorbcijos þarnyne sumaþëjimas didina paratiroidinio hormono sekrecijà. Tai greitina kaulø apykaità, rezorbcijà, o kaulinio audinio formavimaisis vyresniame amþiuje sulëtëja. Ðio tipo osteoporozei bûdingi ðlaunikaulio virðutinës dalies ir stuburo slanksteliø lûþiai. Antrinë osteoporozë (5 % visø osteoporozës atvejø atsiranda sergant ligomis, sutrikdanèiomis kaulinio audinio apykaità ir ilgiau vartojant kai kuriø vaistø. Kai kuriø ilgiau vartojamø vaistø, turinèiø átakos antrinës osteoporozës atsiradimui, grupës pateiktos 1 lentelëje.

Vaistai
Skrandþio rûgðtingumà maþinantys preparatai su
aliuminiu, antikonvulsantai, ciklosporinas, glikokortikoidai, gonatotropiná
hormonà atpalaiduojantys preparatai, heparinas, izoniazidas, litis,
metotreksatas, tiroidinis hormonas didelëmis dozëmis

 

1 Lentelë. Vaistø grupës, átakojanèios antriës osteoporozës atsiradimà (plg. Bagdonas G.)

Bagdonas G. antrinës osteoprozës prieþastimis ávardija ir tokias, kaip imobilizacija, lëtinë obstrukcinë plauèiø liga, radiacinis gydymas, lëtinës inkstø ligos ir lëtinis inkstø nepakankamumas, reumatoidinis artritas, nevisavertë osteogenezë (kaulo susiformavimas). Osteoporozës pavadinimas yra kilæs ið graikø kalbos þodþio osteon – kaulas, poros – skylë. Þmogaus skeleto kaulai sudaryti ið trabekulinio (20 %) ir þievinio (80 %) audinio. Trabekulinis audinys vyrauja stuburo ir dubens kauluose, o þievinis – ilguosiuose galûniø kauluose. Sergant osteoporoze, sutrinka kaulø metabolizmas - kaulinio audinio formavimasis, atsinaujinimas. Maþëjant osteoblastø (làsteliø, áeinanèiø á kaulinio audinio sudëtá, gaminanèiø kaulø ðarminæ fosfatazæ, reikalingà kaului) skaièiui, pradeda vyrauti kaulinio audinio rezorbcija – kaulinio audinio irimas, nes suaktyvëja kaulinio audinio làstelës – osteoklastai. Ðie sutrikimai sàlygoja kaulø mineralinio tankio maþëjimà.

Alekna V. iðskiria ðias kaulinio audinio apykaità reguliuojanèiø veiksniø grupes:
1. Kalcio apykaità reguliuojantys hormonai: paratiroidinis hormonas, kalcitoninas, 1,25-dihidrosivitaminas D.
2. Sisteminiai horminai: gliukokortikoidai, insulinas, lytiniai hormonai, somatotropinis hormonas.
3. Sisteminiai augimo veiksniai: somatomedinas, epiderminis ir fibroblastinis augimo veiksnys.
4. Lokalûs (vietiniai) augimo veiksniai: prostaglandinas E2, osteoklastus aktyvinantis veiksnys.
5. Jonai: kalcis, fosforas.
Paratiroidinis hormonas daro átakà kaulø metaboliniams procesams, veikdamas per kalø làsteles bei inkstus ir þarnynà. Ðis hormonas didina osteoklastø kieká, tuo stiprindamas kaulinio audinio rezorbcijà. Kalcitoninas – peptidinis hormonas taip pat veikia per kaulus, inkstus, þarnynà. Jis maþina osteoklastø skaièiø, bei slopina jø gebëjimà rezorbuoti. Kalcitoninas didina kalcio koncentracijà inkstø làstelëse. 1,25-dihidroksivitaminas D yra biologiðkai aktyvi vitamino D forma. Jis stiprina kalcio ásiurbimà þarnyne. Gliukokortikoidai slopina osteoblastø veiklà, didina osteoklastø aktyvumà, maþina kalcio absorbcijà þarnyne, didina kalcio iðsiskyrimà su ðlapimu. Insulino poveikis kaulino audinio apykaitai nëra pakankamai aiðkus. Teigiama, kad maþos insulino dozës skatina osteoblastø aktyvumà, o didelës – prieðingai – maþina. Lytiniai hormonai estrogenai (moteriðki lytiniai hormonai) slopina osteoklastø veiklà ir neþymiai skatina osteoblastus. Todël pomenopauzës moterims esant estrogenø stokai, gali vystytis osteoporozë . Kitø ðaltiniø duomenimis vyriðkø lytiniø hormonø androgenø stoka átakoja osteoporozës iðsivystymà vyrø tarpe. Somatotropinis hormonas gausina su ðlapimu iðsiskirianèio kalcio kieká. Sisteminiai augimo veiksniai – somatomedinas, epiderminis ir fibroblatinis augimo veiksnys – kontroliuoja kaulinio audinio formavimàsi ir rezorbcijà. Vietiniai augimo veiksniai – prostaglandinai, osteoklastus aktyvinantis veiksnys – dalyvauja kaulinio audinio reguliavimo mechanizmuose. Nuo kalcio ir fosforo jonø priklauso hormonø, padedanèiø reguliuoti kaulinio audinio funkcionavimà, koncentracija kraujyje.


______________________
1trabekulø iðsidëstymas bei kortikalinio sluoksnio storis/akytumas

blank.gif
blank.gif blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirote slaptaod?
Praykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
aukykla
blank.gif
Nordami rayti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijung vartotojai
blank.gif Prisijung sveiai: 1

Prisijung nariai: 0

I viso nari: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Ukrauta per 0.34 sekundes 347,897 unikals lankytojai 2008 MILJA Theme Nautica by Harly