2024 02 29 04:31:14
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nari apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galtumte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
Straipsniai: Transplantacijos
blank.gif Aklumà gydys kontaktiniai læðiai
Kontaktiniuose læðiuose iðaugintos kamieninës làstelës gali paprastai ir nebrangiai pagydyti dël ragenos paþeidimø regëjimo netekusius þmones.
Aklumà gydys læðiai


Bioninës akys akliesiems gràþina regëjimà
D. Britanijoje atlikta operacija gràþino daliná regëjimà vyrui, kuris 30 metø buvo visiðkai aklas, praneða „The Telegraph“.

Etika ir teisë organø transplantacijoje Lietuvoje

Organø persodinimas – vienas áspûdingiausiø XX a. medicinos pasiekimø. Vis daugiau þmoniø pasaulyje gyvena su svetimais inkstais, ragenomis, ðirdimis, plauèiais, kepenimis ar kitais organais bei audiniais. Svetimo organo persodinimas – transplantacija – efektyviausias nefunkcionuojanèio organo nepakankamumo gydymo bûdas, o daþnai ir vienintelë galimybë iðsaugoti gyvybæ. Lietuvoje mokslinë transplantacija pradëjo vystytis XX a. pradþioje.Intensyvioji slauga, palaikant multiorganino donoro gyvybines funkcijas
Anþelikos Brazinskajos, Vðá VGPUL II Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus slaugytojos, mokslinis straipsnis

KMUK atlikta pirmoji Lietuvoje ragenos protezavimo operacija
Operavo Akiø ligø klinikos vadovas prof. Vytautas Jaðinskas kartu su akiø ligø gydytoja ið Harvardo universiteto Akiø ligø klinikos Ûla Viðomirskyte - Jurkûnas. Operuoti du pacientai: apakæ po cheminio bei terminio nudegimo ir jau daugelá metø nematæ suþeista akimi. Operacijos metu jiems ádëtas ragenos protezas (keratoprotezas) Bostonas 1, kuris yra gaminamas Harvardo universitetinëje Akiø ligø klinikoje.

Organø transplantacija - tarp prietarø ir kilnumo

Þmogus ið prigimties linkæs daryti tai, kas jam naudinga, mylëti, kas jam patinka. Taèiau þmogus vienintelis ið kûriniø gali aukotis – mylëti tai, kas atrodo nemylëtina. Donorystë kaip tik yra tokios meilës iðraiðka. Taip apie donorystës taurumà sako bioetikos specialistas kun. dr. Andrius Narbekovas. O kà apie organø donorystæ mano eiliniai Lietuvos þmonës? Kokie mitai ar iðkreipti ávaizdþiai apie transplantacijà dar gajûs þmoniø sàmonëje? Kodël giminës neretai atsisako paaukoti savo mirusiø artimøjø organus tiems, kuriø gyvybës siûlas dar nenutrûkæs?Ragenø transplantacija

Lietuvoje kasmet atliekama apie 30–40 ragenos transplantacijos operacijø, taèiau tai netenkina esamø poreikiø (pagal tarptautinæ statistikà, per metus mûsø ðalyje reikëtø persodinti 350–420 ragenø). Pakankamai turime parengtø specialistø, galinèiø kvalifikuotai persodinti ragenas. Kauno medicinos universiteto klinikose veikia tarptautinius standartus atitinkantis akiø donorinës medþiagos bankas, kurio darbuotojai geba kokybiðkai paruoðti ir konservuoti donoro ragenas. Manome, kad pagrindinë prieþastis, trukdanti ragenø transplantologijos plëtrai, – neadekvatus Lietuvos visuomenës poþiûris á ðià problemà.Tinklainës implantai gràþino regëjimà akliesiems
Panaudojus tinklainës implantus, Vokietijos mokslininkams ir medikams pavyko akliesiems ið dalies atstatyti regëjimà, praneðë „Der Spiegel“. Tiubingeno universiteto specialistø sukurtos miniatiûrinës mikroschemos su fotoelementais, kurias akiø chirurgai ásodino á tinklainæ, laikomos svarbiu aklumo gydymo pasiekimu.
blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirote slaptaod?
Praykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
aukykla
blank.gif
Nordami rayti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijung vartotojai
blank.gif Prisijung sveiai: 1

Prisijung nariai: 0

I viso nari: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Ukrauta per 0.96 sekundes 344,681 unikals lankytojai 2008 MILJA Theme Nautica by Harly