2024 02 29 03:44:07
Navigacija
blank.gif Pagrindinis
Straipsniai
Siuntiniai
Forumas
Nuorodos
Paieðka
Pateikti failà
blank.gif
Naujausi straipsniai
blank.gif Kaip bendrauti su þ...
Po 55 m. amerikietis...
V.Stonkus: þmoniø ...
Organizmo valymas au...
Gydytojas V.Stonkus:...
KMUK atlikta pirmoji...
Bioninës akys aklie...
Tinklainës implanta...
Intensyvioji slauga,...
Aklumà gydys kontak...
blank.gif
Forumo temos
blank.gif
Naujausios temos
Slaugytojos atlyginimas
Sveikatos apsaugos r...
Populiariausios temos
Slaugytojos atlyg... [2]
Sveikatos apsaugo... [0]
blank.gif
Nari apklausa
blank.gif
Ar man patinka mano darbas?Kad galtumte balsuoti, turite prisijungti.
blank.gif
Santariðkiø Radijas
blank.gifblank.gif
Straipsniai: Sveikata
blank.gif Odos, plaukø ir nagø pokyèiai senatvëje

Senatvë – tai vëlyvoji branda, laikotarpis, kai vyksta daug biologiniø, psichologiniø, socialiniø pakitimø. Keièiasi þmogaus iðvaizda, maþëja prisitaikymo galimybës, sugebëjimas iðvengti traumos, ligos. Silpnëja fizinis, psichinis pajëgumas, atmintis, suvokimas, silpnëja rega, klausa. Senëjimo tempà nulemia daugelis biologiniø, psichologiniø, socialiniø veiksniø sàveika. Pagyvenusio þmogaus sveikatos bûklë, fizinis pajëgumas, darbingumas priklauso nuo to, kaip þmogus pats jauèiasi, kaip vertina savo sveikatà, savo pajëgumà, ar sugeba prisitaikyti prie kintanèios aplinkos, iðlaikyti fizinæ, psichinæ, emocinæ, dvasinæ galià.Sveikatos prieþiûros plane – fiksuotas gimdymø ir operacijø skaièius

Sveikatos apsaugos viceministrë Nora Ribokienë Seimo sveikatos reikalø komiteto, medikø profesiniø bendrijø, didþiøjø ðalies gydymo ástaigø atstovams pristatë Sveikatos sistemos pertvarkos ir plëtros priemoniø planà. Jame numatyti konkreèios priemonës pertvarkai ágyvendinti, terminai ir vykdytojai.Sveikatos paslaugos tampa iððûkiu

Vyriausybë pritarë Sveikatos sistemos pertvarkos metmenims, kuriuose numatoma, kad bus maþinamas ligoniniø skaièius, bet stiprinama pirminës sveikatos sistemos prieþiûros grandis. Þadama, kad trejus metus sistemoje vyksiantys pakeitimai ateityje uþtikrins gydymo kokybæ. Kaip tai ámanoma, kai ðalyje maþëja finansavimas sveikatos apsaugai? Ar tai reikð, kad uþ gydymà reikës prisimokëti? Ar visi ateityje já galës ápirkti?A.Èaplikas braiþo naujà Lietuvos ligoniniø þemëlapá


Sveikatos apsaugos ministras Algis Èaplikas braiþo naujà Lietuvos ligoniniøþemëlapá. Vienos ligoninës sustiprës, o kitos iðnyks. Kitos iðeities iðvengti sveikatos apsaugos bankroto nëra, raðo dienraðtis "Vilniaus diena".Ið neágaliøjø atëmë transporto lengvatà

Valdþia sunkiai pasiryþta taupyti Seimo nariø atlyginimø ir valdininkø armijos sàskaita, bet greitai apsisprendþia ákiðti rankà á paprasto þmogaus kiðenæ. Taip sunkià negalià turintys ir slaugos reikalingi gyventojai reagavo suþinojæ, kad ið jø atimtos transporto kompensacijos. Ði þinia jiems buvo netikëta, nes apie tokius ketinimus su jais niekas nesitarë.Uþuojauta Lilijos artimiesiems


Adatas pakeis pleistras

Mokslininkai skelbia gerà naujienà adatø bijantiems þmonëms: sukurtas pleistras, kuris vaistus suleis be jokiø skausmingø dûriø.

Pleistrai su maþomis „mikroadatomis“ galëtø bûti naudojamas saugesniam, maþiau skausmingam ir efektyvesniam diabeto ir kitø ligø gydymui, teigia mokslininkai. Galiausiai ðie pleistrai galëtø pakeisti skiepus nuo gripo, raðo LiveScience.com.Japonijoje sukurtas robotas slaugas

Japonijoje, kaip ir kitose ðalyse, daugeliui vyresnio amþiaus þmoniø reikia slaugø pagalbos, taèiau ðioje srityje galimos permainos.Moderni këdë neágaliesiems

Japonijos robotø tyrimo centras treèiadiená pristatë lengvai valdomà këdæ, skirtà pagyvenusiems pilieèiams, kuriø ðalyje vis daugëja.Gydytojas V.Stonkus: apie gripà, farmacijos verslà, seksà ir savigydà
DELFI konferencijoje dalyvavæs medicinos mokslø daktaras Vytautas Stonkus iðsakë savo nuomonæ apie farmacijos verslà, gripà ir skiepus, gydytojø korupcijà, taip pat iðsklaidë savigydos liaudiðkomis priemonëmis mitus ir pateikë patarimø, kaip stiprinti sveikatà. Anot V. Stonkaus, ðiandieninë Vakarø medicina yra pasiekusi unikaliø laimëjimø traumø gydyme, anesteziologijoje, chirurgijoje, ir tai pripaþásta visas pasaulis.

Organizmo valymas augalais
Bendrosios toksinø ðalinimo dietos yra naudingos, taèiau ne taip aktyviai stimuliuoja kepenis, plauèius ir inkstus. Jei norite sustiprinti tam tikrø organø veiklà, iðbandykite augalus ir jø derinius. Augalai, þolelës naudingi ir tuo, kad aprûpina organizmà vitaminais, mineralais ir enzimais.


V.Stonkus: þmoniø sveikata prastëja dël paðalinio vaistø poveikio
Anot mokslø daktaro Vytauto Stonkaus, oficiali statistika byloja, kad daþniausiai þmonës mirðta nuo ðirdies ir kraujagysliø ligø bei vëþio, bet naujausi tyrimai parodo, kad jas pralenkia ðiuolaikinës medicinos pasekmës. Ið prigimties mums duota labai stipri imuninë sistema, taèiau daugelis ðiuolaikiniø gydymø bûdø jà visiðkai sunaikina. Tik vienas pavyzdys: vaistai nuo astmos ar lëtinio bronchito, vartojami ilgai, patys sukelia uþdegimà. Jis gydomas hormoniniais vaistais, kurie savo ruoþtu sukelia eilæ kitø komplikacijø.
blank.gif

blank.gif
Kiekviena þmogiðkoji gyvybë turi prigimtinæ teisæ bûti saugoma ir puoselëjama nuo pradëjimo iki natûralios mirties...
blank.gif
Prisijungti
blank.gif
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis

Pamirote slaptaod?
Praykite naujo!
blank.gif
Translator
blank.gif blank.gif
Orai
blank.gif
blank.gif
aukykla
blank.gif
Nordami rayti, turite prisijungti.

Santariskiu radijas
2009 07 19 12:50
Gal sutiktumëte ádëti mûsø aktyvuotà logotipà á savo svetainæ? www.vpc.lt/santara
dijas

2008 07 21 14:15
Smile
blank.gif
Prisijung vartotojai
blank.gif Prisijung sveiai: 1

Prisijung nariai: 0

I viso nari: 7
Naujausias narys: airaz
blank.gif
Skaitliukas
blank.gif
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojø skaitliukai
blank.gif
Ukrauta per 0.79 sekundes 344,663 unikals lankytojai 2008 MILJA Theme Nautica by Harly